4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en Regiotaxi

Een goed concessie- en contractmanagement is een vereiste voor een goede en betaalbare uitvoering van het openbaar vervoer. Na aanbesteding van de concessies is het noodzakelijk om deze gedurende de looptijd te beheren en door te ontwikkelen. Concessiemanagement is een doorlopende prestatie, waarbinnen de acties jaarlijks kunnen wijzigen.

Context

Vanuit oogpunt van efficiency en effectiviteit werken de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland sinds 2010 samen bij het concessiebeheer en -management; OV-Oost beheert alle concessies binnen Oost-Nederland. Professioneel concessiemanagement draagt bij aan een goede uitvoeringskwaliteit van het openbaar vervoer en de gewenste doorontwikkeling tijdens de concessieperiode.

Voor alle bus- en treinconcessies gelden bestaande concessieafspraken. Op de doorontwikkeling van de concessies is het Koersdocument OV van toepassing. Het busvervoer in west-Overijssel wordt (landsdelig) opnieuw aanbesteed. De startdatum van de nieuwe concessie is december 2020.

OV-oost beheert in 2019 de volgende Overijsselse concessies:

Acties

  1. Wij monitoren de prestaties van de vervoerder binnen de bestaande concessies en sturen indien nodig bij.

  2. Wij stimuleren de doorontwikkeling van het vervoeraanbod in de concessies. Jaarlijks wordt de dienstregeling aangepast en worden afspraken gemaakt over andere ontwikkelacties. Een belangrijke maatregel in 2019 is de ingebruikname van het nieuwe busstation in Zwolle.

  3. Voor de financiële beheersbaarheid van de vervoerconcessies worden binnen de lopende busconcessies Midden Overijssel, IJsselmond en Twente maatregelen genomen of afgerond in het kader van de herijking/transitie van mobiliteit. Het openbaar vervoeraanbod wordt afgestemd met mobiliteitsalternatieven.

  4. Wij treffen vanuit OV-Oost organisatorisch en operationeel voorbereidingen voor de implementatie en het beheer van de (landsdelige) aanbesteding van het busvervoer in de concessie IJssel-Vecht.

  5. Binnen de concessies en concessie overstijgend vindt marketing van het openbaar vervoer plaats. Integrale marketing vindt onder andere plaats via de projecten Ervaar het OV en de inzet van OV-ambassadeurs.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Onlangs hebben wij met Drenthe besloten om een 15de trein in te zetten op het traject Zwolle-Emmen als oplossing voor de overvolle treinen. Dit kan met ons daarvoor beschikbaar staande middelen voor Mobiliteit worden gefinancierd, o.a. door een onttrekking van € 2,5 miljoen aan de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer (zie besluitpunt Statenvoorstel). De administratieve verwerking daarvan in onze boekhouding, zal bij Monitor II 2019 worden geëffectueerd.

In de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer zijn nog rijksmiddelen beschikbaar uit het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer die destijds verkregen zijn voor de uitbreiding van de stadsdienst Zwolle. Een deel van deze middelen is nodig in 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is opdrachtgever en (mede)financier.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

https://www.overijssel.nl/thema's/verkeer-wegen/openbaar-vervoer/