4.2.1 Herijking openbaar vervoer

Voor een goede economische bereikbaarheid is een kwalitatief goed en betaalbaar openbaar vervoer systeem belangrijk. Door Provinciale Staten is gekozen voor enerzijds een herinrichting van het openbaar vervoer tot kernnet en een passende mobiliteitsmix en anderzijds een bezuiniging op het voorzieningenniveau. Voor West-Overijssel werken we hieraan in de periode tot en met 2018 met de samenleving en stakeholders. In Twente heeft de vervoerder hiertoe het initiatief genomen en begeleidt de provincie het proces van doorontwikkeling dat tot en met 2019 loopt.

Context

Het kernnet openbaar vervoer is onderdeel van de Integrale Netwerkvisie Overijssel. De herijking eindigt in 2018, maar de transitie van openbaar vervoer, zoals beschreven in het Koersdocument OV, wordt nog de nodige jaren voortgezet. Binnen de transitie zoeken wij samen met partners naar nieuwe vormen van mobiliteit en blijven we vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Een van de voorbeelden is het in 2018 ontwikkelde Twente-flex als vorm van vraagafhankelijk openbaar vervoer.


De voor de transitie opgestelde subsidieregeling "Nieuwe mobiliteit" is voor geheel Overijssel.

De transitie van het OV zetten we ook voort in aanbestedingstraject voor het OV in 2020.

Acties

  1. Wij gunnen de busconcessie IJssel-Vecht in het eerste kwartaal en starten de implementatie.

  2. Wij evaluëren het nieuwe vraagafhankelijke OV-systeem Twente-flex in Rijssen-Holten. Daarnaast onderzoeken wij of dit systeem ook in andere gemeenten een meerwaarde kan bieden.

  3. Wij realiseren laadinfrastructuur op strategische plekken voor elektrisch rijden van bussen in het kader van de verduurzaming van het openbaar vervoer.

  4. Wij ondersteunen inspirerende initiatieven vanuit de samenleving met kennis en financiën om de haalbaarheid te vergroten.

Toelichting op voortgang

Actie 1

De implementatie van de busconcessie zal, anders dan genoemd, gegund worden worden in het tweede kwartaal. Dit heeft geen gevolgen voor de planning implementatie van de concessie.

Financiën

Toelichting op voortgang

In januari 2019 hebben wij besloten om € 5 miljoen uit deze prestatie in te zetten voor de transitie naar 'zero emissie' busvervoer voor de nieuwe concessie IJssel-Vecht (2018/0531924). In deze monitor wordt de financiële verwerking van dit besluit geëffectueerd door de middelen aan de begroting 2019 toe te voegen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie neemt als verantwoordelijke partij voor het openbaar vervoer het initiatief bij de ombouw. De provincie wil de focus leggen bij het kernnet openbaar vervoer en het aanvullend vervoer meer bij gemeenten en samenleving leggen. In samenspraak met die partijen wordt bepaald welke rol de provincie tijdelijk of structureel zou moeten blijven spelen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: