2.5.2 Stimuleren ontwikkeling gezonde leefomgeving

Wij stimuleren dat inwoners, ondernemers en organisaties een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving ten behoeve van gezondheid. Dat doen wij door te enthousiasmeren, te verbinden en samenwerking te stimuleren zodat zij zich inzetten om ook in de toekomst de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu)veiligheid op orde te houden.

Context

In onze omgevingsvisie hebben wij de ambitie opgenomen dat wij zorgen voor een gezond leefmilieu in Overijssel. Dat doen we enerzijds door het milieu te beschermen. We voldoen in Overijssel aan de wettelijke normen. Tegelijkertijd zien we dat de samenleving soms aangeeft de milieusituatie onvoldoende te vinden. In het eerste kwartaal van 2019 ronden wij een verkenning af naar de feitelijke milieusituatie in Overijssel, voor die milieuaspecten waarvoor de provincie (mede-)verantwoordelijk is (zie prestatie 2.6.1). De besluitvorming over de uitkomsten van deze verkenning geeft richting aan de verdere invulling van deze prestatie.

Acties

  1. Wij ondersteunen projecten en maatschappelijke initiatieven die zijn gericht op het bevorderen van een gezonde leefomgeving.

  2. Wij evalueren deze projecten en initiatieven en betrekken de lessen hieruit bij het bepalen van onze inzet op de langere termijn.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Onder deze prestatie is ook de verantwoording opgenomen voor het plaatsen van openbare laadpalen in de provincies Overijssel en Gelderland. Op 11 september 2018 in de gemeente Dalfsen de eerste laadpaal in gebruik is genomen. Daarnaast is met de betrokken partijen Enpuls, provincie Gelderland en Nationaal Kenniscentrum Laadinfra gesproken over de aanpak van het Kennis- en Innovatieprogramma. De verwachting is dat in de tweede helft van dit jaar concrete opdrachten zullen worden verleend. Hierdoor zal het grootste deel van budget doorschuiven naar 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, belangenassembleur, kennisdeler, verbinder en netwerkspeler.

Looptijd prestatie:

Structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Voor de zomer van 2019 bepalen we welke initiatieven we ondersteunen.