2.5.3 Toekomstgerichte erven

Wij hebben de ambitie om erfeigenaren in het landelijk gebied in staat te stellen en te stimuleren hun erf in één keer structureel te verduurzamen en

te verbeteren. Hiermee willen we alle erven in Overijssel klaar maken voor de toekomst, zodat de kwaliteit van ons landelijk gebied en onze natuur,

landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft.

Context

Ervaringen met de aanpak van asbestdaken in Overijssel en ervenpilots in vier Overijsselse gemeenten leren, dat maar een deel van de erfeigenaren

in staat is om zelf alle benodigde kennis te verzamelen en te combineren, om tot een integraal ontwikkelingsplan voor het erf te komen. Daarom

worden keuzes voor het erf vaak gefragmenteerd gemaakt, evenals de bijbehorende investeringen. Particuliere en bedrijfsmatige erfeigenaren staan de komende jaren voor een aantal ingrijpende ontwikkelingen en bijbehorende keuzes en investeringen die juist om een meer integrale afweging vragen. Verduurzaming en hoe om te gaan met vrijkomende bebouwing zijn hier voorbeelden van. Daarbij zal naar verwachting het moeten voldoen aan het asbestdakenverbod 2024 deze keuzes en investeringen versneld op gang brengen in het Overijsselse buitengebied. Hier hoort eventueel ook het gestructureerd beëindigen van het bedrijf en/of het overdragen van grond en vastgoed aan een volgende eigenaar bij een mogelijke ontwikkeling. We richten ons op het bundelen en toegankelijk maken van de benodigde kennis én het helpen van alle erfeigenaren om keuzes te maken (afgestemd op de individuele situatie). Kern van de aanpak is het beschikbaar stellen van goed opgeleide en ervaren ervencoaches.

Acties

  1. We willen minimaal vijf erfcoaches opleiden.

  2. We bouwen een integrale website voor eigenaren in het landelijk gebied.

  3. De erfcoaches zijn in minimaal vijf gemeenten actief.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

 In het Statenvoorstel 2019/12 hebben wij begin 2019 voorgesteld om vanuit de reserve afrekening pMJP € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor "Toekomstgerichte erven". Bij het jaarverslag 2018 is de € 2 miljoen toegevoegd aan de Reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel ten behoeve van prestatie 2.5.3. Voor de uitvoering van de acties hebben wij besloten om € 700.000 toe te voegen aan de begroting 2019 en € 1,3 miljoen aan jaarschijf 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Coördineren en faciliteren.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 31-12-2020.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Kansen in Overijssel’: Toekomstgericht erven (PS/2019/12)

Project website:

Te bouwen in 2019.