2.5 Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu

Het verder brengen van de provinciale duurzaamheidsambities en het stimuleren van een gezond leefmilieu is een belangrijke provinciale opgave. Dit doen wij door kennisvergroting en -overdracht, netwerkvorming en het werken aan bewustwording van de provinciale uitdagingen ten aanzien van duurzaamheid op het gebied van klimaat, energie, circulaire economie, betere benutting van de ruimte en natuur. Zo werken wij aan het ook in de toekomst op orde houden van de basiskwaliteiten van lucht, geluid, bodem en milieu(veiligheid).

Context

Onze visie op duurzaamheid bestaat uit de overkoepelende missie Mooi, Leefbaar en Toekomstbestendig Overijssel en vijf kernambities:

  • Een klimaatbestendig Overijssel;
  • Een duurzame energiehuishouding;
  • Kringlopen sluiten, of toegroeien naar een circulaire economie;
  • Beter benutten van ruimte, bestaande bebouwing en infrastructuur;
  • Natuur als ruggengraat.

In het Programma Duurzaamheid maken wij zichtbaar en toegankelijk wat de provincie doet op het gebied van duurzaamheid en bouwen wij aan netwerken van “Waardemakers”. Dat zijn op kop lopende innovatieve en duurzame partners, die door samenwerking in duurzame ontwikkeling en innovatie de regionale economische structuur versterken. Daarnaast stimuleren wij duurzaamheidsinitiatieven van ondernemers, burgers of maatschappelijke organisaties die gericht zijn op het vergroten van kennis en bewustwording over de vijf kernambities.