2.6.1 Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -beinvloeding (landelijk en Europees)

Wij willen onze inzet voor het bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving goed laten aansluiten op veranderingen in onze omgeving. Daarom voeren wij onderzoek en verkenningen uit. Wij houden daarbij goed in beeld hoe het ervoor staat met verschillende aspecten die de kwaliteit van onze leefomgeving bepalen zoals de luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij inzicht hebben in wat volgens inwoners belangrijke aspecten zijn voor een gezonde leefomgeving en hoe zij de leefomgeving beleven.

Context

In Overijssel voldoen we aan de wettelijke milieunormen. Toch blijft de samenleving regelmatig aandacht vragen voor milieuaspecten, zoals geluidhinder en luchtkwaliteit.

Milieubeleid raakt steeds meer vervlochten met gezondheid. Bij de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet is gezondheid een prominent thema. De leefomgeving kan mensen minder stress laten ervaren en uitnodigen meer te bewegen, elkaar te ontmoeten en te participeren in de maatschappij (sociale kwaliteit). We onderzoeken hoe we in de fysieke leefomgeving meer gezondheidswinst kunnen boeken en welke rol hier ligt voor de provincie.

Acties

  1. Wij voeren verkenningen en onderzoek uit naar de feitelijke milieusituatie op die milieuaspecten waarvoor de provincie verantwoordelijk is.

  2. Wij benutten ervaringen en inzichten uit pilotprojecten bij het verkennen van een aanpak voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving.

  3. Wij gaan met onze partners in gesprek over het resultaat van verkenningen, onderzoek en pilotprojecten om samen met hen te bepalen wat nodig is voor behoud en versterking van een gezonde leefomgeving in Overijssel.

  4. Wij participeren in provinciale en interprovinciale netwerken om beleid ten aanzien van gezonde leefomgeving verder te ontwikkelen. We leveren inbreng in nationale en interprovinciale beleidstrajecten, zoals de nationale omgevingsvisie, de ontwikkeling van een nieuw landelijk luchtakkoord en de omgevingswet.

  5. Wij bereiden ons voor op besluitvorming over vliegveld Lelystad en de herziening van het luchtruim door inhuur van kennis en het organiseren van een nulmeting.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is beleidsbepaler en beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Mijlpalen:

In het eerste kwartaal van 2019 ronden wij een verkenning af naar de feitelijke milieusituatie in Overijssel, voor de milieuaspecten waarvoor de provincie (mede) verantwoordelijk is.