2.5.1 Uitvoeren Programma Duurzaamheid

Wij werken aan de provinciale duurzaamheidsambities en verbinden die met onze innovatie en economische ambities. Dit doen wij in het verlengde van het statenbesluit door de provinciale inspanningen op dit vlak in beeld te brengen onder meer door het opzetten van waardenmakers.

Context

In 2017 hebben provinciale staten ingestemd met het tweejarig Programma Duurzaamheid. Daarmee geven we invulling aan het coalitieakkoord en de omgevingsvisie. Het programma geeft duurzaamheid een extra impuls, gericht op inspireren, samenwerken, verbinden en versterken. Wij hebben de overtuiging dat investeringen in duurzaamheid via de weg van samenwerking leidt tot een duurzame economische groei. De kern van het Programma Duurzaamheid is: inspireren, leren, delen en doen. Dit doen we langs twee pijlers:

  • Het vertellen van het verhaal van duurzaamheid. We willen inspireren, kennis vergroten, verbinden en mogelijkheden zichtbaar maken. Dat doen we door de vele goede voorbeelden uit Overijssel voor het voetlicht te brengen en te delen. Vanuit de overtuiging dat je van successen het meeste leert.
  • Bouwen aan robuuste netwerken van “Waardemakers”. Daarmee willen we door samenwerking in duurzame ontwikkeling en innovatie de regionale economische structuur versterken (verduurzamen, innoveren en verdienen).

Acties

  1. Wij blijven de website overijssel.nl/duurzaam voeden met nieuwe, inspirerende, duurzame voorbeelden vanuit Overijssel.

  2. Wij bevorderen de groei van de twee bestaande netwerken. Het betreft een regionaal netwerk rond Haaksbergen en een netwerk in de bouwsector. We bevorderen de groei van deze netwerken onder andere door het organiseren van verschillende bijeenkomsten.

  3. Wij starten een derde Waardemakers-netwerk op.

  4. Wij begeleiden projecten die voortkomen uit de netwerken.

  5. Wij evalueren het programma om inzichtelijk te maken hoe wij na 2019 door kunnen bouwen op ervaringen die met programma zijn opgedaan.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het programma Duurzaamheid heeft drie Waardemakersnetwerken gerealiseerd. Samenwerkingen binnen consortia leiden tot steeds meer projecten, keten- en systeeminnovaties. Het aantal deelnemers aan de netwerken en het aantal projecten waarin wordt samengewerkt is groeiende. Samen met de Waardemakers is een aanpak ontwikkeld, die bijdraagt aan enerzijds de realisatie van de transitieopgaven (energie, klimaat, agro- en food) en anderzijds bijdraagt aan economische groei in Overijssel. We werken aan de borging van de Waardemakersaanpak voor de langere termijn. Dit doen we in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven, waarbij de mogelijkheden voor co-financiering door het bedrijfsleven worden verkend.

De afronding van het programma Duurzaamheid is voor dit najaar voorzien. Een evaluatie van het programma Duurzaamheid zal in het najaar van 2019 aan PS worden voorgelegd.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie sluit aan bij behoeften en wensen van ondernemers en samenwerkingspartners in de Waardemakers netwerken. Het “wat” is in de vorm van ambitie en project ideeën aanwezig in het netwerk. Wij faciliteren het “hoe”. We herkennen vragen en kansen en denken vervolgens mee over mogelijke oplossingen.De provincie heeft meerdere rollen, namelijk faciliteerder, regisseur en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Volgt na Statenbesluit

Mijlpalen:

Afronding evaluatie programma duurzaamheid 1 november 2019.