1.1.7 Implementatie Omgevingswet

Doel van het programma implementatie Omgevingswet is dat  op moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet de provinciale organisatie in staat is de wet adequaat uit te voeren. De vereiste nieuwe instrumenten (visie, programma’s, verordening, algemene regels, vergunning en projectbesluit) en het provinciale deel van het nieuwe digitale informatiesysteem zijn op tijd gereed en werkbaar voor de organisatie. U bent tijdig en volledig geïnformeerd over de voortgang en implementatie van de Omgevingswet.

Context

Om dit te bereiken werken wij tot de invoering van de wet aan onderstaande prestaties:

  1. Wij brengen in beeld wat de impact van de Omgevingswet is op de interne organisatie en hoe hiermee om te gaan, dit stemmen wij af met ketenpartners (zie ook prestatie 1.1.2).
  2. Wij zetten lobby-activiteiten op voor de op te stellen Algemene Maatregelen van Bestuur, de diverse aanvullingswetten en de invoeringswet met als doel de Overijsselse belangen zo optimaal mogelijk te behartigen (zie ook prestatie 1.1.4).
  3. Wij zetten ons er voor in dat in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen en gewenste ontwikkelingen worden gestimuleerd waardoor een werkbaar systeem aanwezig is bij de start van de Omgevingswet.

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet is 1-1-2021.

Acties

  1. Wij testen de nieuwe werkwijze intern en samen met partners om te beoordelen hoe de Omgevingswet in de praktijk toepasbaar is. De ervaringen hiervan brengen wij in bij het landelijk overleg en gebruiken we voor de aanpassing van onze eigen werkprocessen.

  2. Wij beĆÆnvloeden via lobby de aanvullingswetten en andere wet- en regelgeving van de Omgevingswet.

  3. Wij ondersteunen onze ketenpartners bij de implementatie van de Omgevingswet.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Regisseur voor zover het onze eigen taken en bevoegdheden betreft. Daarnaast het faciliteren van partners.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website Omgevingswet Overijssel