1.1.2 Stimuleren en faciliteren goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit

Het accent in de ruimtelijke ordening ligt de komende jaren op transformeren, herstructurering, beheer, renovatie en onderhoud. Dit biedt een kans om de basiswaarden uit onze omgevingsvisie, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit, te versterken. Dit doen we vooral door aan de voorkant van processen initiatiefnemers en gemeenten te stimuleren om vooruit te denken (uitnodigingsplanologie en voorkantsamenwerking). Als sluitstuk van de voorkantsamenwerking zetten we, indien noodzakelijk, ons wettelijk instrumentarium in (zie prestatie 1.1.5).

Context

Goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit vergen overleg met partners en inwoners aan de voorkant van idee tot realisatie. Tevens vergt dit experimenten, studies, workshops en dergelijke. Wij evalueren de samenwerking met onze partners periodiek en kwalitatief.

Acties

  1. Wij voeren strategisch ruimtelijk overleg met gemeenten en waterschappen. Wij bepalen gezamenlijk met de gemeenten en waterschappen de strategische agenda.

  2. Wij doen en stimuleren experimenten, studies, workshops, werkateliers, prijsvragen, onderzoeken, planontwikkeling, visievorming en bieden subsidies en cofinanciering. Hiermee ontwikkelen en verspreiden wij samen met partners kennis en passen deze kennis in de praktijk toe.

  3. Wij realiseren samen met partners projecten waar het provinciaal belang mee gediend is.

  4. Wij onderzoeken de oorzaken van de problematiek van verpaupering van recreatieparken, doen u een voorstel voor een vervolgaanpak en voeren pilots uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf, Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als provincie in de voorkantsamenwerking situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: