8.1.5 Technology Base Twente

De gebiedsontwikkeling Technology Base Twente heeft als doel de innovatieve maakindustrie in Twente te versterken als kansrijke aanjager van de regionale economie. Daarvoor werken we met regionale partners en onafhankelijke adviesteams aan de herontwikkeling van de voormalige militaire luchthaven Twente tot een innovatief bedrijventerrein voor deze maakindustrie (Technology Base Twente) met behoud van een beperkte luchthavenfunctie. Technology Base Twente krijgt een sterke magneetfunctie waar de hele regio baat van heeft.

Context

In het programma Technology Base Twente geven wij uitwerking aan het advies van de Commissie van Wijzen. Hierin zijn opgenomen de oude prestaties 9.0.2 (Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente) en prestatie 9.0.9 (Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek) vanwege de sterke onderlinge samenhang.

Dit is een fase waarin de inhoud van het programma verder wordt vormgegeven.  Inmiddels zijn de provinciale ruimtelijke kaders, het Luchthavenbesluit Twente Airport en de Gebiedsvisie Technology Base Twente, die benodigd zijn voor de ontwikkeling, vastgesteld. Ook is het investeringskader en een investeringstranche voor het programma vastgesteld. In 2018 zetten wij de vervolgstappen om de regionale specialisatie van Twente op de innovatieve maakindustrie in te vullen en uit te bouwen en de Technology Base inclusief Twente Airport verder te ontwikkelen. Daarnaast zetten we in 2018 de eerste belangrijke stappen in de gekozen ontwikkelstrategie van de gebiedsontwikkeling uit 2017.

Acties

  1. Implementatie nieuwe governancestructuur voor Technology Base Twente.

  2. Geven van impulsen bij het ontwikkelen en realiseren van het gebied van het bedrijvenpark en luchthaven.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Met het Investeringsvoorstel Technology Base Twente (PS/2016/486) is voor programmalijn 2 'Herontwikkeling van de voormalige luchthaven Twente, faciliteren kansrijke initiatieven' € 4 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2019 € 2 miljoen geraamd. Op dit moment zijn er geen concrete aanvragen. Bij Monitor II 2019 zullen wij u opnieuw informeren over de stand van zaken.

Bij de 8e wijziging van de begroting 2018 is € 10 miljoen door uw Staten beschikbaar gesteld om bij te dragen aan het nationale innovatieprogramma Photon Delta. Met de Universiteit Twente wordt op dit moment de oprichting van een apparatenfonds (High Tech Fund Fotonica) voorbereid voor het leasen van onderzoeksapparatuur aan bedrijven en onderzoeksconsortia die vanuit/in Twente deelnemen aan dit nationale programma. Naar verwachting zullen de eerste aanvragen hiervoor in 2019 worden gehonoreerd. Bij Monitor II 2019 komen we hier op terug en kan beter een inschatting worden gemaakt welk bedrag in 2019 daadwerkelijk zal worden verstrekt.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Voor het programma TecBase zijn wij vooral regisseur, maar op onderdelen ook investeerder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Openbaar lichaam Area Development Twente. Voor het onderdeel Innovatiedriehoek zijn wij investeerder. Na de regiefase om te komen tot investeringsvoorstellen is in 2015 de fase ingegaan van daadwerkelijk investeren en (laten) uitvoeren van de deelprojecten. Monitoring en beheer staat nu centraal.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Kaderstelling / Investeringsvoorstel Technology Base Twente [PS/2016/486] (bijbehorend besluit).
  • Investeringsbesluit Innovatiedriehoek Twente [PS/2012/318] (bijbehorend besluit).
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016 [PS/2015/687]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Website Technology Base

Mijlpalen:

Besluit wijziging of opheffen GR Technology BaseInvesteringsvoorstel(len) impulsen ontwikkeling en realiseren gebied bedrijvenpark en luchthaven