8.1.4 Ruimte voor de Vecht

De gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht heeft als doel om de waterveiligheid te vergroten, natuur te versterken en een sociaaleconomische impuls te geven aan het Vechtdal. Dit doen we samen met dertien partners. Met hen realiseren wij een veilige, beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier.

Context

In de periode tot en met 2018 wordt onze coördinerende rol binnen het programma afgebouwd. Vanaf 2019 wordt er een doorstart gemaakt van Ruimte voor de Vecht als netwerkorganisatie. In 2018 wordt hiervoor door alle partners een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Provincie Overijssel is vanaf 2019 niet langer de hoofdpartner, maar één van de partners, ook in financiële zin. Over de provinciale rol in 2019 en verder, en de financiële consequenties daarvan, komt in het najaar 2018 een Statenvoorstel.

Acties

  1. Acties zijn afhankelijk van besluitvorming in het najaar 2018.

Toelichting op voortgang

Het programma is op jaareinde 2018 gestopt. Op 27 september 2018 is de Samenwerkingsovereenkomst Netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht door de 13 partners ondertekend. Vanaf 1 januari 2019 is deze nieuwe organisatie van Ruimte voor de Vecht werkzaam. Provincie Overijssel is nu één van de 13 partners en niet meer de leading partner. Vanuit de provincie wordt in menskracht 1 fte geleverd aan de nieuwe netwerkorganisatie. De andere overheidspartners leveren gezamenlijk 2 fte. In de samenwerkingsovereenkomst zijn middellangetermijndoelstellingen opgenomen (voor 2027), waaraan door de netwerkorganisatie gewerkt zal worden in wisselende samenwerkingsverbanden. Het Breed Bestuurlijk Overleg bewaakt de hoofddoelstellingen van Ruimte voor de Vecht en monitort de voortgang van maatregelen om de middellangetermijndoelstellingen te behalen.

Financiën

Toelichting op voortgang

De provinciale bijdrage voor de procesgelden 2019 tot en met 2022 van € 34.000 per jaar, is bij Monitor II 2018 vastgelegd. Deze bijdrage kon worden gefinancierd uit het lopende budget voor Ruimte voor de Vecht. De andere overheidspartners dragen gezamenlijk € 66.000 per jaar bij. Provinciale bijdragen aan projecten waarbij provincie Overijssel inhoudelijk betrokken is, zal vanuit andere kerntaakprestaties worden gefinancierd. Gekoppeld aan de evaluatie van het programma (naar verwachting na de zomer 2019) wordt de eindafrekening bepaald.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van belangenassembleur, investeerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht (programmaplan) [PS/2011/950] (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht [PS/2015/917] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website Ruimte voor de Vecht

Mijlpalen:

Overdracht van programma Ruimte voor de Vecht naar nieuw bestuurlijk gremium waarin provincie Overijssel één van de partners zal zijn, maar niet langer de leidende partner.