7.3.3 Bevorderen gebruik beleidsinformatie ten behoeve van beleidsontwikkeling

Actuele informatie over wat er gebeurt in de provincie is van belang voor het maken van keuzes bij de beleidsontwikkeling maar ook voor het afleggen van verantwoording over de effectiviteit van het gevolgde beleid. In de dagelijkse beleidsuitvoering vormt goede en aansprekend vormgegeven beleidsinformatie de basis voor het handelen en het samenwerken met derden. Wij genereren informatie over provinciale ontwikkelingen en beleidsopgaven en stellen deze beschikbaar.

Context

We zetten nadrukkelijk in op de ontwikkeling tot planbureaufunctie en tot kennismakelaar. Belangrijke ontwikkelingen zijn datavisualisaties, open data, Big data en het doorontwikkelen van het geo-portaal tot een kennisportaal. Indien nodig passen wij onze werkwijze aan aan veranderde wetgeving zoals de AVG en de wet die het mogelijk maakt UWV-data te gebruiken in plaats van de werkgelegenheidsenquête.

Acties

  1. Wij zorgen voor goed databeheer in samenwerking met de eigenaren van datasets. Goede data vormen de basis onder onze informatie en adviezen.

  2. Wij richten de wettelijk verplichte basisregistraties en meetnetten in en beheren en gebruiken deze.

  3. Wij zorgen voor actuele en betrouwbare beleidsinformatie en stellen die beschikbaar in de vorm die aansluit op de behoefte van de gebruiker.

  4. Door te zorgen voor een goede formulering van doelstellingen, en voor kengetallen, indicatoren en het monitoren en evalueren van beleid geven wij uitvoering aan de beleidscontrol.

  5. Wij stimuleren het uitwisselen en delen van data en informatie over Overijssel, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van viewers, het Geoportaal en het congres Feiten Feiten Feiten.

  6. In 2019 maken we een vernieuwde Staat van Overijssel die ook als Begin- en Tussenbalans fungeert.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij faciliteren.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee