7.3.2 Relatiebeheer en lobby

Een goed relatiebeheer en lobby zijn belangrijke voorwaarden voor het realiseren van onze ambities en opgaven.

Context

Relatiebeheer en lobby worden nog meer dan voorheen met elkaar in verbinding gebracht. Bijvoorbeeld door het verbinden van onze lobby- en communicatieboodschappen zie prestatie 7.3.4. Dit zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk gebruik maken van de daarvoor geschikte momenten om onze lobbyboodschappen voor het voetlicht te brengen, ook samen met onze partners.

Acties

  1. Wij lobbyen op Nederlandse, Duitse en Europese schaal op basis van onderling afgestemde inhoudelijke agenda’s.

  2. We focussen op het uitvoeren van de samenwerkingsagenda met NRW en het opstellen van een vergelijkbare agenda met Nedersaksen. Samen met onze buurprovincie Gelderland, regio Achterhoek en Twente voeren we de werken we aan een samenwerkingsagenda met het Münsterland uit. De samenwerking is nu vooral gericht op de terreinen onderwijs, economie en arbeidsmarkt, bereikbaarheid en infrastructuur. Waar in 2018 de focus lag op het opstellen van de agenda, wordt de uitvoering gestart in 2019.

  3. Wij organiseren relatiebijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: o.a. Lente in Overijssel, de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Tweede Kamerleden, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.

  4. Wij voeren collegebrede gesprekken met gemeenten (onder andere kennismaking met de nieuwe gemeentebesturen).

  5. De communicatie- en lobbyboodschappen worden samengebracht in de strategische communicatiekalender.

  6. De begrotingsonderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) die in 2018 van start zijn gegaan zijn belangrijk voor Overijssel, omdat de hoogte en toewijzing van de Europese fondsen waar wij gebruik van kunnen maken ook onderwerp van discussie zijn. We leveren met steun van de Europese fondsen een belangrijke bijdrage aan het aanpakken van Europese uitdagingen rond klimaat, energie, verduurzaming, plattelandsontwikkeling en innovatie. Het MFK is de meerjarenbegroting voor de EU en loopt van 2021 tot 2027. Samen met onze partners zetten we actief in op het beschikbaar komen van Europese fondsen voor de regio in de periode 2021-2027. Bij de inhoudelijke voorbereiding van die periode (koppeling aan provinciale- en gemeentelijke opgaven) kijken we hoe beter gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare mogelijkheden.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema, Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij stimuleren.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344] (bijbehorend besluit).
  • Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.4.

Mijlpalen:

EWRC 2019 Oost-Nederland op de kaart zetten tijdens netwerkevenementen in Brussel.