7.2.2 Experimenten bestuursstijl

Wij stimuleren en faciliteren nieuwe vormen van beleidsvorming en -uitvoering.

Context

De veranderingen in de samenleving stellen nieuwe eisen aan het openbaar bestuur. Deze veranderingen vragen om een veranderende werkwijze in het onderling samenspel en de dialoog tussen volksvertegenwoordiging, colleges , ambtelijk apparaten en samenleving.

Acties

  1. Wij ondersteunen op verzoek gemeenten, waterschappen en andere organisaties in Overijssel een eigentijdse invulling van participatie. Wij ondersteunen nieuwe vormen van beleidsvorming en -uitvoering waarbij nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en samenleving aan de orde zijn. We bepalen onze inzet met de aanvrager(s) en steeds afhankelijk van de behoefte (bijvoorbeeld door procesbegeleiding, gespreks(bege)leiding, communicatieadvies etc.

  2. Met behulp van waarderend onderzoek monitoren we per jaar twee tranches van acht experimenten. We zetten extra in op het meet- en deelbaar maken van de impact van onze inzet.

  3. We delen onze onderzoeksresultaten actief en doelgroepgericht, bedoeld voor zowel vertegenwoordigers van openbaar bestuur (raads-/statenleden, collegeleden en ambtenaren) als inwoners, instellingen en bedrijfsleven.

Toelichting op voortgang

Financiën

Toelichting op voortgang

Van het budget binnen beleidsdoel 7.2 heeft € 0,7 miljoen betrekking op prestatie 7.2.2 Experimenten bestuursstijl.

Inhoudelijk loopt het programma Experimenten bestuursstijl (Studio Vers Bestuur) op koers, worden resultaten geboekt en doelen behaald. Desondanks lopen de bestedingen achter. Dit is onderdeel van het succes van het programma, waarbij andere partijen (bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen, bedrijven) zelf ook mee investeren (onder meer in uren) om de projecten (voorheen: experimenten) in Studio Vers Bestuur uitgevoerd te krijgen. Daarnaast wordt er vanuit verschillende eenheden in uren bijgedragen aan de projecten, waardoor kosten die voorheen werden gemaakt door deels inhuur van medewerkers in de programma organisatie ondertussen vermeden worden.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij faciliteren en ontwikkelen

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) is in 2016 door Provinciale Staten aangeboden [PS/2016/345] (bijbehorend besluit).
  • Hierin staat de invulling en heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur (7.2.1 en 7.2.3).

Mijlpalen:

In 2019 bieden wij u een statenvoorstel aan om de nog beschikbare middelen in de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Daarmee kan verder worden ingezet op het thema Bestuursstijl en Eigenstijds bestuur.