4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid realiseren wij de geprogrammeerde Investeringsprojecten Provinciale Wegen zoals aangegeven in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’ (Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken). Hierin zijn de  projecten uit de (voormalige) Dynamische BeleidsAgenda (DBA) opgenomen.

Context

De provincie heeft als wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig wegennet. Knelpunten in veiligheid, doorstroming en leefbaarheid worden daarom waar mogelijk aangepakt in samenspraak met betrokken wegbeheerders en belangengroepen.

De raming van de beschikbare investeringskredieten voor de wegen binnen deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Wij passen de vormgeving van het kruispunt van N733 met de Landweerweg / Oude Deventerweg aan door de aanleg van een rotonde.

  2. Wij passen de vormgeving van de aansluiting N733 met N732 en de verkeersregelinstallatie (VRI) aan.

  3. Wij bereiden de uitvoering van de Rondweg Weerselo voor.

  4. Wij ronden de uitvoering van de VOC's Hasselt (N331/N759/N377) af.

Toelichting op voortgang

Actie 1: kruispunt van N733 met de Landweerweg / Oude Deventerweg

Zoals vermeld in de jaarrekening 2018, is de wijziging bestemmingsplan opgestart. De realisatie is voorzien in 2e helft 2020.

Actie 2: aansluiting N733 met N732 en de verkeersregelinstallatie (VRI)

Zoals vermeld in de jaarrekening 2018, is dit project doorgeschoven naar 2020 i.v.m. conflicterende werkzaamheden op de omleidingsroutes.

Actie 4: VOC's Hasselt (N331/N759/N377)

Het project is gerealiseerd. Financiele en contractafwikkeling is afrondend. Over het dispuut met de nutsbedrijven vindt nog overleg plaats.

Zodra meer bekend is over de uitkomst van dit dispuut, leggen wij u een voorstel voor de dekking van de meerkosten voor.

N337 rotonde Meenteweg Olst (Olasfa)

De realisatie van de rotonde Meenteweg Olst (Olasfa) valt ook onder deze prestatie. Dit project is abusievelijk niet in deze prestatie opgenomen. Dit project loopt vertraging op, omdat alle benodigde gronden voor de rotonde nog niet in eigendom zijn. Afhankelijk van de minnelijke verwerving of onteigening zal de uitvoering in 2020 of 2021 plaatsvinden.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie Overijssel heeft een rol als wegbeheerder

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee