4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen)

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid, alsmede van het realiseren van de bereikbaarheid voor zowel personen- als goederenvervoer, waarderen wij de N348 op (aansluitingen Lemelerveld en weghalen oversteken en aanleg tunnel(s)).

Context

Met de gemeenten Dalfsen, Ommen en Raalte hebben we plannen gemaakt voor het verkeersveiliger maken van de N348 en het verbeteren van de doorstroming. Het project bestaat uit twee fasen: fase 1 (de twee aansluitingen in Lemelerveld) uit de Dynamische BeleidsAgenda (DBA) en fase 2 (het verwijderen van oversteken en de aanleg van tunnel(s)) uit het programma 'Kwaliteit van Overijssel'.
De werkzaamheden zijn in 2018 grotendeels gerealiseerd en worden opgeleverd in 2019.

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Wij ronden de uitvoering van de N348 af, alsook de financiële afwikkeling.

Toelichting op voortgang

De werkzaamheden van fase 2 zijn, als gevolg van technische problemen bij de aanleg van twee nieuwe tunnels, naar verwachting medio 2020 gereed. Dit betekent een uitloop van circa 1,5 jaar. De uitloop en de mogelijke financiële consequenties zijn nog onderwerp van gesprek met de aannemer. Mocht er sprake zijn van een kostenoverschrijding, dan zullen wij u voor de dekking daarvan een afzonderlijk voorstel voorleggen.

Naar aanleiding van de motie van 50Plus 'Vermindering geluidhinder Lemelerveld' van 27 februari 2019 heeft er met omwonenden van de Noordelijke aansluiting Lemelerveld op 16 april 2019 een overleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is met de aanwonenden afgesproken, dat er nog (aanvullende) maatregelen worden genomen om de overlast van geluid te verminderen, zoals het instellen van een wachtstand groen (in de nachtelijke uren) op de N348, het aanpassen van markeringen, grasstenen en van bochten en het aanplanten van groen. De uitvoering van genoemde werkzaamheden is inmiddels opgedragen.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder.De provincie is wegbeheerder en voert het werk uit.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website N348

Mijlpalen:

Oplevering herinrichting N348.