3.1.5 Beheer landschap

In gebieden met een opgave voor behoud of verbetering van landschappelijke waarden worden langjarige afspraken gemaakt voor beheer. De inzet van vrijwilligers vormt een belangrijk element in ons beleid voor een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie. Hiermee geven wij invulling aan de bescherming, beleving en benutten van natuur- en landschapswaarden.

Context

In het Koersdocument Natuur voor Elkaar hebben we afgesproken dat we samen met organisaties en inwoners een nieuwe aanpak ontwikkelen voor langjarig beheer van het landschap. Wij stimuleren en ondersteunen gebiedspartijen om te komen tot een gebiedsaanbod voor het langjarig beheer van landschap. Het beheer binnen deze gebiedsafspraken financieren wij voor maximaal 25%. Dit doen wij onder meer door kansen te verzilveren die ontstaan door transities en ontwikkelingen in het landelijk gebied, bijvoorbeeld vanwege klimaat, energie en verduurzaming van de landbouw. Medio 2018 zijn 7 verschillende pilots gestart om tot zo’n gebiedsafspraak te komen. Van deze pilots leren we hoe we langjarig beheer het beste vorm kunnen geven.

Daarnaast hebben we in het Koersdocument afgesproken te investeren in de ondersteuning van vrijwilligers. Bij het beheer van het landschap, maar ook bij het ‘tellen’ van soorten en het ‘vertellen’ over de natuur, spelen vrijwilligers een steeds belangrijkere rol. Wanneer het lukt het aantal vrijwilligers te laten groeien, neemt ook de ondersteuningsbehoefte (zoals opleiding en het beschikbaar stellen van materialen) toe.

Acties

  1. Met onze partners ronden wij de in 2018 opgestarte pilots af.

  2. Op basis van de ervaringen uit de pilots, doen wij een voorstel voor het langjarig beheer van het landschap.

  3. In samenwerking met onze partners zorgen we voor een adequate ondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder, regisseur en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Tweede kwartaal: brief aan PS over afronding pilots en langjarig beheer landschap.