3.1 Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer

Het behoud van natuur- en landschap is de basis voor een aantrekkelijk landelijk gebied met ruimte voor zowel economische ontwikkeling als natuur. Het gaat hierbij om het in stand houden en versterken van de bestaande natuurterreinen en om de kwaliteit van natuur en landschap in het agrarisch cultuurlandschap.

Context

Wij zetten de doelstellingen voor bescherming en beheer uit de eerdere begroting voort. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (1 januari 2017) is het aantal taken en bevoegdheden van de provincie toegenomen. In deze wet zijn drie bestaande wetten (de Boswet, de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet) samengevoegd.

Als ontwikkelaar en investeerder geven wij vorm aan het natuur- en landschapsbeheer Naast subsidieverlening zetten wij andere instrumenten in voor de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap. Als bevoegd gezag zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Wij blijven ernaar streven dit effectief en efficiënt te doen met minimale lasten voor ondernemers en inwoners.