3.2 Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten

Om de beoogde natuurkwaliteit in Natura2000-gebieden te kunnen behalen, stellen wij beheerplannen op. Voor een goede balans tussen economische ontwikkeling en natuur voeren wij de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) uit. Hiermee wordt in heel Nederland ruimte gemaakt voor economische ontwikkeling, sterkere natuur en gelijktijdig minder stikstofuitstoot. Daarbij werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen.

Context

Als beleidsbepaler zijn wij verantwoordelijk voor de opstelling en waar nodig bijstelling van de beheerplannen voor de Natura2000-gebieden en van de maatregelpakketten voor deze gebieden in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Daarnaast zetten wij in op de verbetering van de aanpak en het instrumentarium van de PAS.

In de tweede helft van 2018 wordt de eerste tussenevaluatie van de PAS afgerond en verwachten we de uitspraak van de Raad van State over de juridische houdbaarheid van de PAS. De uitkomsten daarvan zijn nog niet verwerkt in deze begroting.

Als investeerder en ontwikkelaar zorgen wij voor de uitvoering van inrichtings- en beheermaatregelen van beheerplannen van de 24 Natura2000-gebieden en van de maatregelpakketten voor deze gebieden van de PAS. Zie ook prestatie 8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000. Dat is essentieel voor het behoud van planten en dieren en het kunnen bieden van ruimte voor economische ontwikkeling in Overijssel.