3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Het agrarisch natuurbeheer levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie. Met de subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuurbeheer, ondersteunen wij beheerders, waaronder agrariërs en particulieren, bij het beheer van natuurwaarden op en direct grenzend aan landbouwgrond binnen en buiten het Nationaal Natuurnetwerk.

Context

In het kader van de bescherming van natuurwaarden, leggen wij in het natuurbeheerplan vast waarvoor subsidies voor agrarisch natuurbeheer aangevraagd kunnen worden.

Sinds 2016 kunnen alleen nog agrarische collectieven subsidie aanvragen. Deze collectieven kunnen contracten sluiten met agrariërs en particulieren met landbouwgrond. De subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer wordt landelijk zoveel mogelijk uniform uitgevoerd. Afhankelijk van de uitvoering van de Ontwikkelopgave (prestatie 8.1.2, Ontwikkelopgave Natura 2000) wordt het aantal contracten de komende jaren groter.

De achteruitgang van weidevogels staat breed in de belangstelling. Agrarisch natuurbeheer is één van de mogelijkheden om deze achteruitgang te stoppen. Door het Rijk is voor de jaren 2018-2020 landelijk € 31 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Actieplan Weidevogels (beheer en inrichting). Het Overijsselse actieplan hebben wij in 2018 samen met de agrarische collectieven opgesteld. Zij dienen ook de aanvragen in voor besteding van deze extra middelen. Daarnaast richt het programma Agro&Food zich op het bevorderen van natuurinclusieve landbouw.

Acties

  1. Wij subsidiëren 3.200 – 4.800 hectare agrarisch natuurbeheer, afhankelijk van subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.

  2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.

  3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven aanvullende maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In juni 2018 hebben wij het Actieplan weidevogels Overijssel vastgesteld. De uitvoering betreft een sterke uitbreiding van beheer- en inrichtingsmaatregelen. De uitbreiding van het beheer loopt via de reguliere subsidies voor agrarisch natuurbeheer. Voor de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen kunnen de Collectieven agrarisch natuurbeheer (samenwerkingsverband van agrariërs en andere grondgebruikers) gebruik maken van een landelijke subsidieregeling.

Bij de uitvoering moeten de kosten eerst worden voorgefinancierd. Hiervoor hebben de Collectieven geen middelen. Daarom hebben wij besloten de drie Overijsselse Collectieven voor een periode van 3 jaar een lening van € 505.000 te verstrekken, zodat het Actieplan weidevogels tot uitvoering kan worden gebracht.

De tijdelijke lening van € 505.000,-  moet, conform het statenbesluit PS/2014/1051 Optimale inrichting provinciale financiën, afgedekt worden in de algemene financieringsreserve (AFR). Daarnaast is in het verleden (2016) een voorschot verleend om het kasritme probleem van de collectieven op te lossen. Ook deze voorfinanciering (€ 600.000) moet (nog) worden afgedekt in de algemene financieringsreserve (AFR). Deze voorfinanciering wordt uiterlijk 2022 verrekend met de subsidie voor dat jaar.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland) [PS/2014/62] (bijbehorend besluit).