8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000

Samen met veertien partners realiseren wij de doelstellingen voor de Natura 2000-gebieden, waarbij tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk is. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen ecologie en economie. We zorgen voor een snelle en slagvaardige realisatie van de Ontwikkelopgave Natura 2000 en voeren maatregelen uit in en rond de Natura 2000-gebieden. Daarnaast hebben wij de ambitie om op basis van vrijwilligheid met de uitvoering van de verbetervoorstellen van de partners circa 500 hectare natuur te realiseren en daarmee het NatuurNetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur - EHS) af te ronden.

Context

De planuitwerkingsfase wordt getrokken door meerdere partners van “Samen werkt beter”. Onze insteek daarbij is een toekomstbestendige invulling. Zelfrealisatie heeft daarbinnen onze voorkeur. Dat houdt in dat we het eigendom bij anderen laten en afspraken maken over de uitvoering van de benodigde maatregelen. In 2019 zetten wij de gesprekken daartoe met de grondeigenaren voort. Dit alles overeenkomstig de beschikbare wettelijke instrumenten en de door ons opgestelde interventieladder die ook ten grondslag ligt aan de door ons vastgestelde verwervingsplannen.

Dit programma bevindt zich in de overgang van programmering naar realisatiefase. In 2019 zal in veel gebieden een begin gemaakt worden met de voorbereiding van de uitvoering (ruimtelijk plan, vergunningen). Voor de betreffende gebieden maken wij nadere afspraken met de Swb-partners over het bestuurlijk trekkerschap en wordt de projectorganisaties voor de realisatiefase ingericht.

Acties

  1. Wij ronden in 2019 voor alle Natura-2000 gebieden de voorontwerp ruimtelijke plannen af. In vrijwel alle gebieden is de voorbereiding van de uitvoering gestart.

  2. In alle gebieden waar maatregelen binnen de Natura 2000 gebieden (de zogenaamde interne maatregelen) gepland zijn, is de uitvoering door de terreinbeherende organisaties i.s.m. Overijssels Particulier Grondbezit gestart.

  3. Wij stimuleren de totstandkoming van de afronding van de verbetervoorstellen, als onderdeel van de NNN. Deze verbetervoorstellen zijn op voorspraak van partners in het beleid verankerd in 2013 en hebben anders dan de dwingende PAS / Natura 2000 opgave een vrijwillig karakter. Het streven is dat de verbetervoorstellen in 2021 zoveel mogelijk zijn afgerond. Voor de afronding van de verbetervoorstellen zijn diverse partners uit Samen werkt beter verantwoordelijk. Ook in 2019 faciliteert de provincie de uitvoering van de verbetervoorstellen.

  4. Wij voeren gesprekken met alle eigenaren in de gebieden waar de planuitwerking loopt met betrekking tot de zelfrealisatie of het beschikbaar krijgen van de benodigde gronden en de schadeloosstelling die daarbij hoort.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Bij deze Monitor 2019-1 borduren wij voort op de rapportage in het jaarverslag 2018. De afronding van de planvorming in de gebiedsprocessen (externe maatregelen) schrijdt langzaam voort. Voor 2019 staan nog verschillende inrichtingsplannen op stapel voor GS-behandeling, maar niet voor alle gebieden zal het lukken om voor het eind van het lopende jaar een besluit te nemen. Door de complexiteit van de maatregelen vergt de planuitwerking meer tijd. Tot nu toe hebben wij in 2019 twee ruimtelijke plannen vastgesteld: Boetelerveld en Springendal. Voor Buurserzand/Witte Veen, Reggedal, Dinkeldal-Zuid en Wieden / Weerribben verwachten wij dit jaar een besluit te kunnen nemen. U heeft als PS begin 2019 het definitieve PIP voor Sallandse Heuvelrug / Zunasche Heide vastgesteld. Na de zomer zal voor Punthuizen/Stroothuizen en Landgoederen Oldenzaal het definitieve PIP aan u worden voorgelegd. De vertraging in de verschillende gebiedsprocessen leidt er toe, dat realisatie van de maatregelen aldaar voor medio 2021 onder druk staat. Ook zijn we nog niet met alle betrokken eigenaren individueel in gesprek over de (financiële) gevolgen voor hun situatie, omdat het inrichtingsplan nog niet vast staat.

Actie 2

Bij de Interne maatregelen zal eind 2019 niet in alle Natura2000-gebieden de uitvoering gestart zijn. De eerste maanden van 2019 hebben in het teken gestaan van overleggen tussen provincie en TBO’s over een haalbaar en betaalbaar maatregelenpakket in de verschillende gebieden. In afwachting van de uitkomst van deze overleggen heeft de (voorbereiding van de) uitvoering stil gelegen. Inmiddels is er een gezamenlijke lijn afgesproken tussen betrokken partijen, en is de uitvoering weer ter hand genomen.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van regisseur, opdrachtgever, investeerder en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website ontwikkelopgave Natura 2000