1.5.2 Waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater

Voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) hebben we doelen gesteld voor de wateren zoals opgenomen in de omgevingsvisie. De doelen zijn: het bereiken van een goede ecologische en chemische kwaliteit voor grond- en oppervlaktewater. De doelen zijn: het bereiken van een goede ecologische en chemische kwaliteit voor grond- en oppervlaktewater. Deze kwaliteit moet passen bij de functies van het betreffende waterlichaam (bijvoorbeeld natuur, drinkwaterwinning, recreatie etc.).

Context

Uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water voor de planperiode 2016 - 2021 is een wettelijke taak. De kaders zijn eind 2015 vastgelegd in het Stroomgebiedsbeheerplan Rijn en de partiële herziening van de Omgevingsvisie Overijssel voor Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Overstromingsrisico's. In de periode tot en met 2021 worden de geplande Kaderrichtlijn Water-maatregelen uitgevoerd. De waterschappen doen dit voor het oppervlaktewater, de provincie samen met partners voor het grondwater. Deze maatregelen dragen ook bij aan de doelen voor de ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland/Natura 2000 (zie prestatie 8.1.2) en de drinkwatertaken van de provincie (zie prestatie 1.5.3).

Acties

  1. Wij informeren u over de voortgang en de uitvoering van de intentieverklaring Delta-aanpak waterkwaliteit en Zoetwater (heeft een relatie met prestatie 1.5.1 en 1.5.3).

  2. Wij werken doelen "overige wateren" samen met de waterschappen uit. Dit betreft de wateren waarvoor geen rapportageverplichting in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water geldt en vertalen deze uitwerking naar het provinciaal beleid in de Omgevingsvisie (zie prestatie 1.1.1).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij zijn regisseur op basis van onze wettelijke taak en de Europese Kaderrichtlijn Water.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee