1.5.1 Zoetwatervoorziening Oost Nederland

Een goede en toekomstbestendige watervoorziening wapent ons tegen perioden van droogte. We investeren samen met het Rijk in de periode 2016 – 2021 in verbetering van de zoetwatervoorziening. Speciale aandacht vraagt daarbij het stedelijk gebied [zie prestatie 1.4.5].

Context

Afgelopen jaren is door regionale overheden en maatschappelijke organisaties -in samenhang met het nationale Deltaprogamma- een strategie en werkprogramma opgesteld voor zoetwatervoorziening in Oost-Nederland. Kern van de strategie is zuinig watergebruik en voorraadvorming van grond- en oppervlaktewater. De komende jaren voeren wij met onze partners in Rijn-Oost verband de deltabeslissing Zoetwatervoorziening en de bestuursovereenkomst tussen regio en Rijk van september 2015 uit. Hierbij is er een relatie met de ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland/Natura 2000 [prestatie 8.1.2] en Klimaatadaptatie [prestatie 1.4.5]. Daarnaast implementeren we Deltabeslissingen voor zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie, zie ook [prestatie 1.4.2] en [prestatie 1.1.5].

Acties

  1. Wij voeren de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland en het Werkprogramma Zoetwatervoorziening hoge Zandgronden uit. Wij cofinancieren daarom initiatieven onder andere uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het gaat hierbij zowel om zoetwatermaatregelen als waterkwaliteitsmaatregelen (zie prestatie 1.5.2).

Toelichting op voortgang

Uit de tussenevaluatie van de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland is gebleken dat er naar verwachting vertraging is bij de uitvoering van de zoetwatermaatregelen door de provincie Overijssel. Het betreft zoetwatermaatregelen in een 2-tal verbetervoorstellen EHS. (prestatie 8.1.2). De vertraging wordt veroorzaakt omdat realisatie in de betreffende gebieden alleen op vrijwillige basis plaatsvindt.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Op grond van de Waterwet hebben we een kaderstellende taak. Voor het overige kiezen we conform Kompas 2020 situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2021.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee