1.3.2 Stadsbeweging

In en rond binnensteden kan de leefbaarheid en economische positie van steden onder druk komen te staan door leegstand en verpaupering van gebouwen. Daarom dragen we bij aan vitale binnensteden door het stimuleren van ontwikkeling en beweging. Daarvoor gaan we meedoen in transformatieprocessen maar ook gebruikers, marktpartijen en overheden met elkaar in contact brengen, zodat we van elkaar leren, kennis met elkaar delen en elkaar inspireren.

Context

Het gaat er om de bestaande gebouwen en gebieden gericht te transformeren, beheren, renoveren en onderhouden. De opgave is om aan te sluiten op de vraag van gebruikers en initiatiefnemers. Initiatiefnemers en andere partijen in de samenleving kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren met goede ideeën.  Deze samenwerking organiseert zich niet vanzelf, maar heeft soms een extra impuls nodig. Die impuls willen wij bieden (zie ook prestatie 1.1.2 en prestatie 1.1.3). Wij stimuleren daarnaast ook specifiek regionale afstemming aansluitend bij de Agenda Stad (zie ook prestatie 1.3.1).

Acties

  1. We voeren het investeringsbesluit Stadsbeweging 2016-2019 uit.

  2. Wij doen u een voorstel welke instrumenten en investeringen de komende jaren en op lange termijn nodig zijn om de vitaliteit van de binnensteden in Overijssel te optimaliseren.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Conform het Kompas 2020 kiezen we in deze opgave situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. In september 2016 is het Statenvoorstel Stadsbeweging (PS/2016/716) in Provinciale Staten vastgesteld (bijbehorend besluit).

Project website:

Platform Stadsbeweging