1.1.3 Sturen op balans op de woningmarkt

Onze ambitie volgens de omgevingsvisie, is een gevarieerd aanbod aan woonmilieus (typen woningen en woonomgeving), passend bij de vraag. Kortom: de juiste woningen op de juiste plek.

Context

In de huidige tijd en woningmarkt, waarin transformatie en herstructurering belangrijker zijn dan uitbreiding, zijn de belangrijkste opgaven:

  1. Huisvesten bijzondere doelgroepen.
  2. Veranderende woon- en zorgvraag.
  3. Stedelijke vernieuwing [zie ook prestatie 1.3.2].
  4. Transformatie bestaande voorraad.
  5. Toekomstvast programmeren.

Op deze thema's zijn in 2015 woonafspraken met de gemeenten gemaakt. Voor programmeren heeft u met het besluit 'provinciale doorzettingskracht' PS/2014/1046 en het besluit 'doorzettingskracht wonen' PS/2015/935 gekozen voor een sterker sturende rol.

Acties

  1. Wij voeren de woonafspraken uit en passen deze aan op basis van de midterm review en we monitoren de resultaten.

  2. Wij voeren het investeringsbesluit huisvesting statushouders uit.

  3. Wij faciliteren gemeenten bij kwalitatief programmeren woningbouw op basis van de woonafspraken.

  4. We bouwen met partners aan nieuwe ontwikkelingen zoals adaptief plannen, circulair bouwen, inclusief organiseren en innovatief wonen.

Toelichting op voortgang

Actie 2

Met het investeringsbesluit Doorstroming Statushouders (PS/2016/1008) heeft u besloten om € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor een stimuleringsregeling voor de realisatie van 250 tot 300 (tijdelijke) woningen. Doel van de regeling was om de doorstroming op de sociale woningmarkt te bevorderen.  De toestroom van de samenstelling en groepsgrootte van statushouders is een continu veranderend proces. Na een inventarisatieronde bij gemeenten en woningcorporaties is gebleken dat er behoefte is aan een regeling, maar dat de huidige regeling niet voldoende aansluitend is. Bovendien speelt het huisvesten van een bredere doelgroep, de spoedzoekers, een steeds grotere rol. Spoedzoekers zijn woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben, maar vaak niet in aanmerking komen voor urgentie en niet direct op de reguliere woningmarkt terecht kunnen. Bij spoedzoekers kan onder andere gedacht worden aan arbeidsmigranten, statushouders, opsplitsing van een gezin na een scheiding en afgestudeerden. Door deze doelgroep te bedienen met tijdelijke huisvesting kan de druk op woningmarkt en de urgentie van de woningzoekenden sneller en beter worden bediend. Daarom is het voorstel de huidige regeling te verbreden. Daarnaast is het voorstel om ten laste van het investeringsbudget (tot een maximum van € 350.000) op korte termijn een aantal activiteiten uit te voeren die samenhangen met de bredere woonopgave en de woonbehoefte van verschillende doelgroepen en aansluiten bij door uw staten genomen besluiten (Statenvoorstel Rapport Rekenkamer Oost-Nederland ‘Waar ligt de balans?; Bestuurlijke nota wonen Overijssel’ PS/2018/813, motie Rikkink c.s. Scan naar alternatieve woonvormen voor ouderen). Daarbij gaat het om het optuigen van een kwalitatieve monitor en een monitor wonen en zorg, een onderzoek naar migratiestromen en een scan voor ouderenhuisvesting.

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij stellen u voor om de middelen oorspronkelijk bedoeld voor statushouders in prestatie 1.1.3, sturen op balans voor de woningmarkt,  breder in te zetten, zodat de druk op de woningmarkt beter kan worden bediend.   Daarvoor stellen wij voor om de huidige subsidieregeling te verbreden, zodat deze ook betrekking heeft op andere spoedzoekers, en een aantal activiteiten uit te voeren die samenhangen met de bredere woonopgave. Wij stellen u voor een bedrag van €1,027 miljoen te onttrekken aan de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de begroting 2019, prestatie 1.1.3.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

De rol van de provincie verschilt per deelbeleidsvlak, van faciliterend tot controlerend.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website Wonen