8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, fase 1

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, onderdeel van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, heeft als doel de verbetering van waterveiligheid, een bijdrage leveren aan ruimtelijke kwaliteit, het verbeteren van de toeristisch-recreatieve infrastructuur en de realisatie van ruim 350 ha. nieuwe deltanatuur die is toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland (voormalige Ecologische Hoofdstructuur). Overige doelen van de gebiedsontwikkeling, buiten het project Ruimte voor de Rivier, zijn verbeteren van de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van Zwolle-Kampen Netwerkstad en agrarische structuurversterking. Dit doen we samen met twaalf partners. Voor het bereiken van deze doelen realiseren wij het verlagen van het zomerbed van de IJssel (afgerond in 2016), in combinatie met het aanleggen van het Reevediep met bijbehorende recreatiesluis, natuurinrichting en recreatieve voorzieningen.

Context

Het project voeren we uit in samenwerking met Rijkswaterstaat, als onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. Fase 2 van IJsseldelta wordt versneld uitgevoerd. Tussen dit project en het programma voor fase 2 stemmen we af.

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling bereidt gemeente Kampen woningbouw voor in het gebied grenzend aan het projectgebied. Het bestemmingsplan hiervoor is in 2015 door de Raad van State vernietigd. De gemeenteraad heeft er mee ingestemd om een bestemmingsplanherziening voor te bereiden, gericht op het alsnog realiseren van fase 1 van het aangepaste woningbouwprogramma voor het dorp Reeve (600 woningen).

Acties

  1. Doorsteken C-kering en ingebruikname vaargeul Reevediep.

  2. Eindoplevering projectdeel IJsseldelta-Zuid (einde fase 1).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Met Rijkswaterstaat (RWS) is afgesproken om een groot gedeelte van de totaal te verwachten projectkosten in 2019 te verrekenen. Dit heeft als doel om de projectkosten zo eerlijk mogelijk over de tijd te verdelen tussen RWS en provincie Overijssel en daarmee voorfinanciering tegen te gaan. Onze bijdrage van € 18,2 miljoen  (€ 22 miljoen incl. btw) voldoen wij dit jaar. Daarnaast vindt externe inhuur voor het project plaats via de provincie. Hiervoor wordt een bedrag van € 850.000 ( € 1 miljoen incl. btw) geraamd. Dekking vindt plaats uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij zijn mede opdrachtgever van het project en voor 34% risicodragend in de realisatie van de verkorte zomerbedverlaging Beneden-IJssel in combinatie met aanleg hoogwatergeul bij Kampen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website ruimte voor de rivier IJsseldelta