7.1.7 Ondermijning

Ondermijning is de vermenging van boven- en onderwereld. De provincie gaat ondermijning tegen door de eigen organisatie weerbaarder te maken maar ook door het bevorderen en ondersteunen van de partners in de strijd tegen ondermijning.

Context

Op 19 juli 2017 is een motie aangenomen waarin is besloten om een ontwikkelprogramma tegen ondermijnende criminaliteit op te zetten. Hier is in 2018 uitvoering aan gegeven door de oprichting van het cluster Integere Overheid. Speerpunt voor 2019 is het bevorderen van de bewustwording  zowel intern als extern en de aanpak van ondermijning.

Extern doen we dit door het netwerk te verstevigen, samenwerking te bevorderen en te verkennen op welke terreinen de provincie verder bij kan dragen aan de aanpak van ondermijning.

Acties

  1. Wij maken onze eigen organisatie weerbaarder tegen ondermijning door het uitvoeren van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Wij creëren bewustwording door cursussen, informatiesessies en bijeenkomsten voor de medewerkers te organiseren. Daarnaast ondersteunen we gemeenten bij de implementatie van het gemeentelijke Bibob-beleid.

  2. Wij werken samen met verschillende partners, waaronder het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), Politie, OM, belastingdienst, gemeenten, Veiligheidsregio’s en andere relevante overheids- en externe partners om gezamenlijk de strijd aan te kunnen gaan tegen ondermijning. Waar mogelijk delen we zoveel mogelijk informatie met onze partners.

  3. Wij maken Overijssel weerbaarder door de aanpak van ondermijning in onze provincie te bevorderen door het thema blijvend te agenderen en initiatieven in de provincie te ondersteunen.

  4. We voeren pilots uit naar ondermijnende criminaliteit op vier vakantieparken: analyse problematiek, visie- en planvorming, implementatie maatregelen en het opzetten van een vervolgaanpak.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij voeren uit en ontwikkelen

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee