5.2.2 (Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit

De economie trekt weer aan, maar de economische sectoren in Overijssel ontwikkelen zich met verschillende snelheden. In sommige sectoren is sprake van een krimpende werkgelegenheid, in andere sectoren trekt de werkgelegenheid juist aan. Wij stimuleren de mobiliteit, binnen sectoren, over sectorgrenzen heen en ook over de grens in Duitsland. Het stimuleren van arbeidsmobiliteit in een veranderende arbeidsmarkt is van belang om werknemers aan het werk te hebben en te houden.

Context

(Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit richt zich op de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. De mismatch op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren toegenomen in alle Overijsselse regio's: Zwolle, Twente en Stedendriehoek. Steeds meer ondernemers hebben moeite om hun openstaande vacatures is te vullen. Nieuwe beroepen en banen ontstaan, terwijl er ook werk verdwijnt en er andere -vaak hogere- eisen worden gesteld aan personeel. Het is van belang om extra in te zetten op een leven lang leren. Flexibilisering van de economie en daarmee de arbeidsmarkt vraagt om een andere kijk op onderwijs. Als we de mens geschikt willen houden voor de arbeidsvraag in de regio, moeten we een goed aanbod van her-, om- en bijscholing hebben.

Acties

 1. Wij steunen en monitoren (de verdere uitwerking van) het Twents Fonds voor Vakmanschap. Het Twents Fonds voor Vakmanschap is mede mogelijk gemaakt door een provinciale subsidie en heeft de ambitie om de komende vier jaar jaarlijks 1500 werkenden en werkzoekenden om-, her- en bijscholing te bieden.

 2. Wij leveren inhoudelijke input voor het opzetten van een House of Skills in Twente. House of Skills Twente is de conceptuele formule voor samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid t.a.v. arbeidsmarktvraagstukken waarbij bedrijven, onderwijs, uitzendorganisaties, Werkplein Twente en de SW-infrastructuur in een interactieve samenwerking de mismatch proberen te verkleinen en richting de toekomst proberen te voorkomen.

 3. Wij steunen de regiodeal van de Tafel van Zwolle. Het Regionaal Ontwikkelfonds, dat deel uitmaakt van de regiodeal, is het doel om in vijf jaar tijd 5 tot 10% van alle werkenden te scholen.

 4. Wij continueren het mogelijk maken van de informatievoorziening voor mensen die over de grens willen werken(arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscale zaken) mede mogelijk. Dit gebeurt vanuit het Interreg programma UNLOCK.

 5. Wij blijven de Duitse taal en cultuur in het onderwijs stimuleren door o.a. het ondersteunen van Interreg projecten die hier aan bijdragen:

  • Dubbele kwalificaties=dubbele kansen
  • Leren zonder grenzen
  • Spreek je buurtaal
  • MINT
 6. Wij nemen actief deel aan de uitvoering van de actieagenda van het Actieteam GEA (grensoverschrijdende Economie en Arbeid) op de thema's buurtaal en cultuur, diploma-erkenningen, stages en leerwerkplekken.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Garantstellende partijen van het Sectorplan Twente Werkt hebben 50% van het tekort aan overheadkosten bijgedragen. Voor de provincie komt deze aanspraak neer op een bedrag ad.  € 88.820,77. Het resterende bedrag van de garantstelling € 953.179,23 kan vrijvallen uit de risico reserve en worden toegevoegd aan de algemene reserve, de garantstelling is beëindigd. Dit laatste gebeurt bij kerntaak 20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

 • Statenvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 - 2019 [PS/2016/196] (bijbehorend besluit).