5.2.3 Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Wij werken samen met de partners in de arbeidsmarktregio’s om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (jong èn oud) weer toegang te geven tot de arbeidsmarkt.

Context

Met de lijn 'kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt' willen wij in afstemming met de 3 O's (ondernemers, onderwijs en overheid) bevorderen dat kwetsbare groepen, jongeren, ouderen en statushouders (weer) toegang hebben en houden tot de arbeidsmarkt. Daarnaast willen wij een signalerende, verbindende en monitorende rol spelen tussen partijen die betrokken zijn bij de kwetsbare doelgroepen en financiering waar nodig inzetten als 'smeerolie'. Daarbij leggen wij de verbinding tussen de sociale en de economische agenda.

Acties

  1. Wij ondersteunen initiatieven en projecten voor kwetsbare groepen. Doelstelling is eind 2019 in totaal 1.000 leerwerktrajecten met zicht op werk te realiseren. Streven is dat projecten en initiatieven voortkomen uit de samenwerking van minimaal 2 O's, waarvan in ieder geval altijd een ondernemer.

  2. Wij monitoren de arbeidsmarktpositie van 100 erkende vluchtelingen in de periode september 2017 tot september 2019. Met het onderzoek wordt inzicht verkregen in de doeltreffendheid van methoden en technieken. Deze kennis en ervaringen worden gedeeld in het leernetwerk met arbeidsmarktregio’s. Tevens worden de (tussen)resultaten gezamenlijk besproken en waar nodig verwerkt in bestaand beleid.

  3. Wij bieden Kwetsbare Zelfstandig Professionals (onder modaal) de mogelijkheid om voor bijscholing voor de verbetering van de beroepskwalificaties een scholingsvouchers aan te vragen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 -2019’ [PS/2016/196] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Midtermreview uitvoeren en ter bijsturing voorleggen aan Provinciale Staten