5.2.1 Kiezen, leren en werken in de techniek

Wij zetten in op ’kiezen, leren en werken in de techniek’ en dragen zo bij aan het aanpassingsvermogen van ondernemers en werknemers in de technische sectoren. Dat draagt bij aan het behoud en de groei van de werkgelegenheid in Overijssel.

Context

Met onze inzet op de lijn 'kiezen, leren en werken in de techniek' dragen wij bij aan het oplossen van tekorten aan technisch personeel. Het primaat voor kiezen in de techniek ligt bij de regio's, maar wij gaan de voortgang daarop in het primair en voortgezet onderwijs en de instroom in technische opleidingen steviger monitoren. Wij brengen partijen bij elkaar voor een effectieve aanpak, om resultaten uit te wisselen en wij financieren mee. Wij voeren actief regie op de aansluiting van het onderwijs op de vraag van bedrijven en het belang voor de maatschappij.

Acties

  1. Wij maken prestatieafspraken met de regionale Techniekpacten gericht op Kiezen, leren en werken in de Techniek met als doel 40% instroom in technische studies in het mbo, hbo en wo in Overijssel in 2020. Ook is er aandacht voor meisjes/vrouwen & techniek. Wij blijven in 2019 bestuurlijk aanspreekpunt voor landsdeel Oost in het kader van Techniekpact 2020 / Nationaal Akkoord 'Menselijk kapitaal'. Met de regionale techniekpacten en TechyourFuture gaan we stimuleren dat alle kinderen in Overijssel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in aanraking komen met wetenschap en technologie.

  2. Wij steunen vier samenwerkingsprojecten van regionale bedrijven en ROC's in Overijssel met als doel het opleiden voor het Regionaal DNA en voor toekomstige beroepen.

  3. Wij stimuleren de aandacht voor sociale innovatie in bedrijven. Via ons netwerk van Pioniers brengen wij sociale innovatie onder de aandacht van bedrijven. Middels de 'HRM MKB regeling' bieden wij bedrijven scans aan om de opleidingsbehoefte van het personeel in beeld te brengen en ondersteunen vervolgens maatwerktrajecten voor de bijscholing van personeel.

  4. Wij voeren samen met regionale topbedrijven en gemeenten, conform ons actieplan talent binden en boeien, een aantal concrete projecten uit om afgestudeerde talenten van binnen en buiten de provincies aan onze regio's te binden (in samenhang met prestatie 5.4.2 internationalisering). Daarnaast wordt in 2019 uitvoering gegeven aan de regionale opgestelde agenda's om talent aan de regio te binden.

  5. Wij geven uitvoering aan het actieplan dat voortkomt uit het onderzoek naar aansluiting onderwijs en bedrijfsleven.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Landelijk Techniekpact