4.6.6 N307

Voor de verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid, voor zowel personen- als vrachtverkeer werken wij het voorkeursalternatief voor de N307 uit, om te komen tot een veilige, regionale stroomweg 100 km/uur.

De uitwerking bestaat uit:

  1. De aanleg van een 2x1 stroomweg 100 km/uur tussen Kampen (N50) en aansluiting N306/N307.
  2. De aanleg van een parallelstructuur aan weerszijden op dit gedeelte.
  3. De aanleg van een ongelijkvloerse kruising nabij de Reeveweg / Flevoweg.
  4. De aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting bij de aansluiting N307 / N306.
  5. De aanleg van een nieuwe brug (7 meter hoog, 100 meter lang) over de randmeren in het kader van IJsseldelta-Zuid fase 2 (versneld) en het slopen van het Roggebotcomplex.

Context

Door intensief samen te werken met het project Ruimte voor de Rivier (aanleg Reevediep) en de provincie Flevoland wordt een gefaseerde aanpak van de N307 gemaakt die invulling geeft aan de doelstellingen bereikbaarheid en veiligheid.

Het voorkeursalternatief wordt versneld uitgevoerd door het mee te koppelen met de versnelling van de 2e fase van het project IJsseldelta.

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Wij stellen het Plan in Hoofdlijnen vast.

  2. Bestemmingsplanwijziging door gemeenten Kampen en Dronten.

  3. Wij verrichten de voorbereidende werkzaamheden voor de vergunningen voor aanleg van de N307

  4. Wij bereiden de realisatiefase voor.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Actie 4

De totaal beschikbaar gestelde middelen vanuit Overijssel, Flevoland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) zijn onvoldoende om de planuitwerking te kunnen afronden. Een langere doorlooptijd en voortschrijdend inzicht over de aanpak van de planuitwerking is hiervan de oorzaak. Ook dienen bepaalde uitvoeringswerkzaamheden voorafgaand aan de realisatiefase uitgevoerd te worden. Het voornemen is om dit als provincies voor te financieren en dat het ministerie van I&W de voorfinanciering na de MIRT3 beslissing terugbetaalt. Hierover vindt afstemming plaats met het ministerie.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie Overijssel is wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website N307