4.6.4 N35

Ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid en bereikbaarheid van zowel personen- als goederenvervoer, stimuleren en financieren wij deels een door het Rijk te realiseren opwaardering van de N35 tussen Zwolle en Almelo (eindbeeld: 2x2 rijstroken 100 km/u). Dit draagt bij aan een veilige weg en bevordert de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de kernen.

Context

De investeringsbijdrage van de provincie heeft er toe bijgedragen dat het Rijk de N35 een hogere prioriteit gegeven heeft. Door het oplossen van mobiliteit- en verkeersveiligheidsknelpunten wordt de doorstroming versterkt. Hierdoor ontstaat er een snellere verbinding tussen Twente en Zwolle.

Acties

  1. Wij ronden de planstudie knooppunt Raalte af.

  2. Nijverdal-Wierden: onherroepelijk tracébesluit Minister I&W.

  3. Wijthmen- Nijverdal: Rijkswaterstaat voert verkeersmaatregelen uit. Ook de planstudie Haarle en Mariënheem wordt uitgevoerd.

  4. Zwolle-Wijthmen:de financiële afhandeling van de bestuursovereenkomst vindt plaats.

Toelichting op voortgang

Actie 3

De Rijkswaterstaat Planstudie Haarle wordt niet uitgevoerd omdat uit de verkenning bleek dat er geen robuuste oplossing voor handen was binnen beschikbaar budget. Gemeente Hellendoorn doet in gezamenlijkheid met partners onderzoek naar toekomstvaste maatregelen voor Nijverdal-West / Haarle.

Voor Mariënheem wordt ook geen Rijkswaterstaat Planstudie uitgevoerd omdat er al een oplossingrichting voorhanden is die door de omgeving is aangedragen. Deze wordt nader uitgewerkt.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen bij deze prestatie de rol van beïnvloeder, lobbyist en medefinancier.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

    • Statenvoorstel realisatie N35 combiplan Nijverdal [PS/2011/688] (bijbehorend besluit).
    • Statenvoorstel Provinciale bijdrage aan de opwaardering van de N35 Zwolle-Twente, 25e wijziging van de Kerntakenbegroting 2013 [PS/2013/793] (bijbehorend besluit).
    • Investeringsvoorstel N35 Nijverdal - Wierden (PS/2014/439] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website N35