4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

Voor de verkeersveiligheid is naast een veilige infrastructuur, gedragsbeïnvloeding onontbeerlijk. Als vervolg op de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid worden samen met de partners meerjarenprogramma's uitgewerkt en jaarlijks geactualiseerd. Deze vormen de basis voor de vanuit de Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer te verlenen bijdragen aan gemeentelijke projecten en programma’s op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Voor het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Oost-Nederland voeren de provincies Overijssel en Gelderland het gezamenlijk opdrachtgeverschap uit.

Context

De samenwerking met tal van partners staat centraal om de opwaartse trend in het aantal ernstige verkeersslachtoffers aan te pakken. Het ROV Oost-Nederland streeft naar het voorkomen van alle vermijdbare verkeersslachtoffers, met daarbij een duidelijke plaats voor de eigen verantwoordelijkheid, zowel van weggebruikers als van diverse verkeersveiligheidspartners en -actoren. Daartoe wordt een integrale, kennis gestuurde en actieve aanpak gevolgd, maken we gebruik van eigentijdse communicatiemiddelen en wordt extra ingezet op de meest kwetsbare verkeersdeelnemers en de gevaarlijkste gedragingen (focusthema’s). Gedragsbeïnvloeding draagt bij aan de sociale kwaliteit. Een verkeersveilige omgeving maakt hier onderdeel van uit.

Acties

  1. Wij participeren in het ROV Oost-Nederland, dat haar werkplan 2019 uitvoert.

  2. Wij verlenen subsidiebijdragen aan gemeentelijke projecten en programma's op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

  3. Wij geven samen met partners uitvoering aan het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website ROV Oost-Nederland