4.4.2 Goederenvervoer over Water

Voor een goede economische bereikbaarheid van Overijssel werken we via het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water aan het realiseren van een verschuiving van goederenvervoer van weg naar water om het wegennet te ontlasten en de beschikbare capaciteit van het vaarwegennetwerk beter te benutten. Het programma versterkt daarnaast de logistieke sector in Overijssel en levert een bijdrage aan duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid. Als vervolg op het koersdocument Goederenvervoer en logistek is samen met de logistieke partners een investeringsprogramma uitgewerkt dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Hierbij is het programma verbreed naar multi-/synchromodaal vervoer.

Context

Het programma Goederenvervoer over Water kent ook een link met het programma Beter Benutten via onder meer de bediening van bruggen en sluizen. Uit het onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland ('De vaart erin houden') wordt onderkend dat partijen tijd nodig hebben voor de uitwerking en financiering van plannen en wordt de aanbeveling gedaan om de looptijd van de subsidieregelingen te verlengen. Wij hebben deze aanbeveling overgenomen. Zie ook het statenvoorstel en bijbehorend besluit.

Acties

  1. Wij ronden de uitvoering van het programma Goederenvervoer over Water af.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Er is een mutatie als gevolg van het Uitvoeringsprogramma (UVP) mobiliteit dat met de Overijsselse gemeenten gezamenlijk is vastgesteld. Dit betreft een verdeling van beschikbare subsidiemiddelen (UVP) over verschillende beleidslijnen. De uitwerking hiervan is dat er vanuit prestatie 4.4.2 € 25.000 toegevoegd wordt aan het prestatie Fiets (4.3.1). Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting Mobiliteit. Hiermee wordt invulling gegeven aan de nauwe samenwerking die provincie Overijssel heeft met de Overijsselse gemeenten.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Het uitvoeringsprogramma goederenvervoer over water is een Overijssels programma, getrokken door de provincie.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: