4.4.1 Strategische Logistieke Alliantie in Overijssel

De logistieke sector levert een belangrijke bijdrage aan het creëren van groei van de economie en werkgelegenheid en is van groot belang voor groei in de andere bedrijfssectoren. Daarom intensiveren wij de samenwerking tussen de logistieke actoren (bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderwijs, kennisinstellingen en overheden) in Overijssel via de Port of Logistics Overijssel (POLO), voorheen Strategische Logistieke Alliantie (SLA) Overijssel.

Context

Het thema “ Logistieke activiteiten en kansen voor de regionale economie” is één van de vier thema’s in het kader van de revisie Omgevingsvisie. Dit thema gaat over kansen van logistieke bedrijvigheid en processen voor de economie én de fysieke leefomgeving van Overijssel. Ons beleid rond goederenvervoer en logistiek wordt nader geduid in het koersdocument Goederenvervoer en Logistiek. De Port of Logistics Overijssel (POLO, voorheen SLA) heeft in 2017 gezamenlijk een meerjarenprogramma goederenvervoer en logistiek opgesteld en geeft hier uitvoering aan. Speerpunten daarbij zijn Ruimte en bereikbaarheid, profilering en acquisitie, arbeidsmarkt en onderwijs en kennis en innovatie. Voor POLO wordt een eigen website ontwikkeld.

Voor de realisatie en uitvoering van dit meerjarenprogramma hebben PS in mei 2017 een investeringsvoorstel vastgesteld (PS/2017/169). (Bijbehorend besluit) .

Acties

  1. Wij gaan onder regie van de POLO, samen met de logistieke stakeholders, uitvoering geven aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.

  2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat en aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Een aantal ingediende subsidie-aanvragen van eind 2018 is begin 2019 beschikt. Hierdoor moet de begroting 2019 worden verhoogd ten laste van de hiervoor gereserveerde middelen uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

POLO is een netwerkorganisatie van partijen die verbonden zijn met het thema logistiek. Provincie Overijssel is één van de stakeholders binnen dit netwerk. Wij jagen aan en faciliteren.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

http://www.overijssel.nl/thema's/verkeer-wegen/strategisch/

Mijlpalen:

Na de zomer worden uw Staten geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek Vrachtautoparkeren