3.4.5 Agro & Food beleid

Samen met onze publieke en private partners geven wij vorm aan ons Agro & Food beleid. Daarbij zetten wij in op duurzame ontwikkeling van de hele Agro & Food sector.

Context

In de Statenbrief Agro & Food hebben wij onze visie, ambities en beleidsuitgangspunten voor een duurzame ontwikkeling van de Agro & Food sector verwoord. Hierbinnen heeft de (primaire) landbouwsector onze bijzondere aandacht vanwege haar belangrijke bijdrage aan de inrichting en kwaliteit van ons landelijk gebied. De dynamiek in deze sector is onverminderd hoog; externe ontwikkelingen hebben grote impact op deze sector, zoals de PAS, marktontwikkelingen, eisen aan huisvesting en welzijn van dieren en de invoering van fosfaatrechten. Ons beleid is gericht op ondersteuning van de transitie van de Agro & Food sector naar duurzaamheid. Dit vullen we in door bestaande instrumenten te versterken, beleidsevaluaties uit te voeren en het beïnvloeden van (de uitvoering van) rijks- en Europese kaders. Om de (wetenschappelijke) kennis en professionaliteit hierbij eenduidig te ontsluiten, ondersteunen wij het (landelijke) kennisplatform veehouderij en humane gezondheid.

Acties

  1. Wij ontwikkelen beleid en bepalen de inzet van de provincie voor het implementeren van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU), waaronder enkele verkenningen, veehouderij & gezondheid, transitie voedselbeleid, invoering Omgevingswet, natuurinclusieve landbouw en gebiedsgerichte verkaveling.

  2. Wij ondersteunen het (landelijke) kennisplatform veehouderij en humane gezondheid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder en beleidsbepaler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee