3.4.4 Innovatie en duurzame productie in de Agro & Food keten

De transitie van de Agro & Food sector naar duurzaamheid ondersteunen wij met ons ruimtelijk beleid (revisie van de omgevingsvisie) en met ons uitvoeringsprogramma Agro & Food Overijssel innovatie en duurzame productie 2016 -2019. In het uitvoeringsprogramma hebben ondernemers het voortouw.

Context

De Agro & Food sector is belangrijk voor Overijssel in economisch, cultureel en landschappelijk opzicht. De sector staat voor een kantelpunt. De Overijsselse Agro & Food keten heeft de kennis, de techniek, de mensen en de omgeving om relevante oplossingen te ontwikkelen voor verstedelijkende delta’s wereldwijd. De provincie daagt ondernemers uit om in een omgeving van “Agro & Food innovatielabs" oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Vanuit onze rol van belangenbehartiger en co-financier ondersteunen wij in 2019 zeven (in 2016 en 2017 gestarte) innovatielabs met de volgende thema’s:

 • Gezond produceren;
 • Duurzame voedselbodem;
 • De stal van de toekomst;
 • Waardevolle voedselketens;
 • De boer als buur;
 • Natuurrijk ondernemen (natuurinclusieve landbouw);
 • Groene eiwitten (samen met Gelderland).

Zo ontwikkelt Overijssel zich als etalage voor duurzame Agro & Food concepten. In 2019 evalueren we het Agro&Food programma.

Acties

 1. Wij ondersteunen zeven innovatielabs.

 2. Wij verstrekken 50 kennisvouchers ter ondersteuning van de innovatielabs.

 3. Wij steunen vijf businesscases uit de innovatielabs op basis van de proof of conceptregeling.

 4. Wij evalueren het Agro&Food programma.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is nog een bedrag van € 2,05 miljoen bestemd voor dit programma. Bij het jaarverslag 2018 is aangegeven dat de vraag naar subsidies groter is dan de vraag naar leningen. De beide instrumenten zijn evenwaardig aan elkaar, het toekomstig budgettair effect is echter niet vergelijkbaar. Omdat de geconstateerde behoefte voor leningen kleiner is dan subsidies doen wij het voorstel om geen geld meer uit te geven aan leningen. Daarom stellen we voor om de resterende middelen uit de reserve in te zetten voor versterking van de subsidieregelingen in 2019. Deze handelswijze is een aanpassing op het Statenvoorstel (PS/2016/508) waarin een bedrag van € 4 miljoen wordt genoemd als leningen. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld voor subsidies, maar het uiteindelijke doel blijft hetzelfde.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: