3.3.5 Versterken samenhang natuur en economie

Overijssel is een veelzijdige provincie met veel afwisseling in natuur- en landschapstypen die mede ontstaan zijn in het samenspel tussen natuur en economie. Om dit voor de toekomst te behouden, ontwikkelen we samen met onze partners, ondernemers en inwoners, nieuwe strategieën en instrumenten om de balans en zo mogelijk de synergie tussen natuur en economie te verbeteren.

Context

In het Koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ is een aanpak uitgewerkt om natuur en economie meer te verbinden. De natuur levert ons een groot aantal goederen en diensten, zoals schoon water, een vruchtbare bodem, frisse lucht en een aantrekkelijke leefomgeving waar we allemaal van profiteren. Omgekeerd kunnen economische ontwikkelingen zorgen voor kansen voor natuur, bijvoorbeeld in de vorm van natuurinclusieve bebouwing waar dieren en planten kunnen huizen, of natuurinclusieve landbouw.

We werken met onze partners toe naar een meer natuurinclusieve economie, met daarin een goede balans tussen beleven, benutten en beschermen. We richten ons daarbij primair op de agrarische sector, vrijetijdseconomie en bedrijventerreinen. Daarnaast ondersteunen we een aantal experimenten voor projecten die natuur en economie versterken. Er bestaan diverse dwarsverbanden tussen het thema natuur & economie en andere (provinciale) programma’s en acties, zoals het Innovatielab Natuurrijk Ondernemen binnen het Agro & Food programma, het vergroenen van bedrijventerreinen (Versterken samenhang natuur en samenleving), Gastvrij Overijssel, het programma Circulaire economie en de prestatie Stimuleren natuurinclusief denken en werken (3.3.7).

Acties

  1. Wij bepalen of de leerervaringen binnen de pilots experimenteerruimte moeten leiden tot het aanpassen van bestaande beleidskaders.

  2. Samen met onze partners stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, waarbij natuurlijk kapitaal duurzaam wordt benut.

  3. Samen met onze partners ondersteunen we een netwerk van Overijsselse bedrijven die koploper zijn in het duurzaam omgaan met natuurlijk kapitaal (Natural Captains).

  4. Wij zien toe op besteding van de in 2018 verstrekte subsidies voor gescheperde schaapskuddes.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Ontwikkelaar, faciliteerder, belangenassembleur

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • deze Begroting.