3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Met de afronding van de pMJP-projecten gericht op natuurontwikkeling dragen wij bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en ecologie.

Context

Via het project Natuurrealisatie Reggedal bij Enter leveren wij in 2018 een oppervlakte van 115 hectare nieuwe natuur op. Voor de afrondende realisatie van de (particuliere) natuurontwikkeling hebben wij twee tenders gehouden: één gericht op de realisatie van circa 70 ha nieuwe natuur en één voor een kwaliteitsimpuls in bestaande natuur. Tot en met 2023 verzorgen wij jaarlijks de administratieve afhandeling van de leningen van voor 2007, die zijn verstrekt aan het Groenfonds ten behoeve van particuliere natuurrealisatie.

Acties

  1. Financiële afronding van het project Reggedal in 2019.

  2. Wij voeren de Tender Particuliere Natuurrealisatie uit gericht op circa 70 ha. nieuwe natuur. De projecten komen in de periode daarna tot uitvoering.

  3. Wij voeren de Tender Kwaliteitsimpuls bestaande natuur uit gericht op het nemen van maatregelen binnen bestaande natuur om de natuurkwaliteit te verhogen.

  4. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Een uitbreiding van een bedrijf kan leiden tot een toename van stikstofdepositie in natuurgebieden. Bedrijven hebben hiervoor een vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) biedt ontwikkelingsruimte voor activiteiten die stikstof uitstoten. Als die vergunde ontwikkelingsruimte niet binnen twee jaar benut wordt, kunnen Gedeputeerde Staten de vergunning voor dat deel weer intrekken. Bedrijven zijn hiervan op de hoogte omdat dit is beschreven in de vergunning.

Het handhaven en aanpassen van vergunningen in het kader van bovengenoemde twee jaar termijn vraagt tijdelijk extra capaciteit. Deze kosten kunnen gedekt worden uit het gereserveerde frictiekostenbudget landelijk gebied.

Landinrichting:

Binnen deze prestatie is het budget opgenomen van de afronding van pMJP/ILG projecten, zoals landinrichtingsprojecten en sectorale inrichtingsprojecten. Op basis van (bijgestelde) prognose uit de landinrichtingsprojecten is in 2019 € 325.000 budget nodig voor de uitvoering van deze projecten.

Faunaknelpunten:

Daarnaast heeft de provincie een verplichting om urgente ‘otterknelpunten’ (locaties waar veel otters worden overreden) aan te pakken op grond van de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 14 november 2014, het zogenaamde ‘Otterarrest’ (zaaknummer 200.132.309/01).

In de Overijsselse Natuurvisie wordt met het project natuurinclusief werken aandacht besteed aan het thema bij (nieuwe) infrastructuur. Mogelijke oplossingen worden bij wegen/reconstructieprojecten zoveel mogelijk aan de voorkant meegenomen; zo mogelijk worden passages gerealiseerd of rasters geplaatst. In dit kader is momenteel aan de hand van een faunaknelpunten en –kansenkaart provinciaal beleid in ontwikkeling, gebaseerd op faunaslachtofferdata verzameld in de afgelopen 10 jaar. Op basis van dit beleid kunnen faunaknelpunten in de nabije toekomst programmatisch worden aangepakt samen met wegreconstructies.

In de komende periode worden een aantal urgente 'otterknelpunten' opgelost, op korte termijn worden (aanvullende) maatregelen gerealiseerd langs de N334 / N375, N765 en N344. Deze (aanvullende) maatregelen lopen uiteen van het plaatsen van faunatunnels (aanpassing amfibietunnel), (kleinwild) rasters, wildwaarschuwingssystemen. Waar nodig worden hier ook maatregelen getroffen om aanrijdingen met reeën te voorkomen. Dekking voor deze aanvullende kosten, ad. € 630.000, kunnen niet worden opgelost binnen het reguliere investeringsbudget.  Binnen de Reserve afrekening pMJP/ILG is echter nog wel ruimte om deze (aanvullende) maatregelen te realiseren.

Omdat het aanleggen en aanpassen van deze faunapassages investeringswerken zijn, wordt het budget aangemerkt als een investeringskrediet. Conform voorschrift uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, zal op de investeringen worden afgeschreven. Deze afschrijvingslasten komen te zijner tijd tot uitdrukking op prestatie 4.6.9. Voor de dekking van deze lasten wordt € 630.000 overgeheveld naar de Reserve dekking kapitaallasten activa (RDKA).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Bij deze prestatie hebben wij een opdrachtgevende en faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Inrichting Landelijk Gebied. Voorstel voor indicatieve verdeling van het budget uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 [PS/2012/437] en bijbehorend besluit.