3.2.2 Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof

Een goed functionerende en actuele Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is essentieel voor het realiseren van onze ambitie om te komen tot een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur. Wij werken samen met het Rijk aan het verbeteren van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Context

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is op 1 juli 2015 in werking getreden en kent drie periodes met een looptijd van elk zes jaar. Over de eerste helft van de eerste PAS-periode verschijnt in het najaar van 2018 een tussenevaluatie. Daarnaast doet het Europese Hof eind 2018 richtinggevende uitspraken over de juridische houdbaarheid van het PAS. Daarop volgt een definitieve uitspraak door de Raad van State.

Wij werken samen met het Rijk en andere provincies aan de optimalisatie van het programma op basis van de laatste ontwikkelingen. Hierbij richten wij ons op een stabiel programma, gericht op het verbeteren van de uitvoering via vergunningverlening, toezicht en handhaving, de realisatie van de ontwikkelopgave en de (juridische) borging van het programma. In 2019 wordt de derde herziening van het programma afgerond, de vierde herziening voorbereid en zal gewerkt worden aan het verbeteren van het PAS op basis van de juridische en beleidsinhoudelijke ontwikkelingen die in 2018 hebben plaatsgevonden.

Acties

  1. Implementeren van de 3e landelijke herziening (2018) van het Programma Aanpak Stikstof.

  2. Verwerken van de implicaties van de tussenevaluatie en de uitspraak van de Raad van State in het Programma Aanpak Stikstof.

  3. Voorbereiden van de 4e herziening van het Programma Aanpak Stikstof.

Toelichting op voortgang

Financiën

Toelichting op voortgang

De kosten voor beheer en ontwikkeling AERius en programmamanagement zijn vanaf 2017 fors hoger. Deze meerkosten werken structureel door naar 2018 en verder. De meerkosten maken onderdeel uit van de totale uitvoeringskosten BIJ12 en zijn in de door het IPO bestuur vastgestelde gewijzigde begroting 2018 en de begroting van BIJ12 verwerkt. De kostenverhoging voor 2018 is verwerkt bij de 2e Monitor 2018. Voor 2019 en de jaren daarna wordt deze kostenverhoging verwerkt bij de 1e Monitor 2019. Het Overijsselse aandeel in de meerkosten bedraagt structureel € 300.000 per jaar.

De dekking voor de uitvoeringskosten BIJ12 is conform PS besluit 2014/62 opgenomen in de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (NNN). De meerkosten zijn meegenomen in de actualisatie 2019 van het prognosemodel voor de Uitvoeringsreserve NNN.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie heeft als rol het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: