3.1.2 Robuuste condities voor planten en dieren

De hoeveelheid planten- en diersoorten is een graadmeter voor de gezondheid van onze natuur. We streven naar een diverse en rijke natuur zodat ecosysteemdiensten blijven functioneren. We richten ons daarbij in de eerste plaats op het creëren van gunstige (milieu)condities voor natuur en waar nodig op de bescherming van specifieke planten- en diersoorten.

Context

Met ons natuurbeleid investeren we in de biodiversiteit in Overijssel. In het Koersdocument “Natuur voor Elkaar” hebben we als lange termijn ambitie opgenomen dat voor alle beschermde soorten waarvoor Overijssel een belangrijk leefgebied is gunstige condities worden gecreëerd. Een aantal van deze soorten lift onvoldoende mee in het bestaande beleid. Samen met onze partners hebben wij voor deze aandachtsoorten een aanvullende aanpak uitgewerkt. Wij voeren dit nu samen uit. Daarnaast willen we de condities voor soorten verbeteren door natuurinclusief bouwen en werken, en natuurinclusieve landbouw en bijvoorbeeld door het stimuleren van soortenmanagementplannen (zie prestatie 3.3.7)

In 2018 heeft de minister van Landbouw Natuurbeheer en Voedselveiligheid de door de provincies te bestrijden invasieve uitheemse soorten aangewezen (bijvoorbeeld de Amerikaanse Brulkikker en Grote waternavel). Deze zogenaamde invasieve exoten kunnen voor overlast en schade zorgen. De wet Natuurbescherming bepaalt dat wij er zorg voor dragen dat het aantal invasieve exoten zoveel mogelijk worden teruggebracht.

Acties

  1. Wij ontwikkelen maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren.

  2. Wij stimuleren het delen van kennis over soorten voor het optimaliseren van maatregelen.

  3. Wij stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is, bijvoorbeeld in de vorm van icoonsoorten.

  4. Wij werken ons beleid uit over de zorgplicht voor invasieve exoten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is initiatiefnemer en organisator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Mijlpalen:

Brief aan PS over invasieve exoten, 2e kwartaal 2019.