3.1.1 Kaderstelling en uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Actuele kaderstelling is essentieel voor het garanderen van een basiskwaliteit van natuur en landschap. Dit doen we door eens per 4 jaar een beleidsplan en jaarlijks een uitvoeringsprogramma en een jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving op te stellen. De provincie voert zelf de vergunningverlening, handhaving en toezicht uit volgens de gestelde kaders. Door het verlenen van vergunningen, toezicht houden, handhaving en advisering op grond van de Wet Natuurbescherming en de Natuurschoonwet beschermen wij de huidige natuur- en landschapskwaliteiten en zorgen we voor het behoud van een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur.

Context

Een actuele kaderstelling is essentieel voor het realiseren van onze ambitie. Net zoals wij bij Kerntaak 2 Milieu en Energie de kaders stellen voor de milieuwetten, doen wij dat in kerntaak 3 Vitaal platteland voor de groene wetten. Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving.

Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leiden tot behoud en versterking van de kwaliteiten van natuur en landschap. Tegelijkertijd bieden we ruimte voor economische ontwikkeling.

Acties

  1. Wij gaan vroegtijdig in overleg met initiatiefnemers om te bevorderen dat initiatieven zo natuurinclusief mogelijk worden uitgevoerd, waardoor procedures ten aanzien van vergunningen soepeler verlopen.

  2. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen binnen de wettelijke termijnen en handelen meldingen tijdig af.

  3. Wij zien toe op naleving van wet- en regelgeving, vergunningen, ontheffingen en meldingen en treden op tegen illegaliteiten conform het Jaarprogramma. Wij treden handhavend op conform onze handhavingsstrategie (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk).

  4. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden om de bekendheid met regelgeving te vergroten en hen te stimuleren vroegtijdig contact te zoeken over de voorbereiding van projecten/evenementen. Dit helpt om het project/evenement uitvoerbaar te krijgen en belemmeringen op te heffen.

  5. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot groene wetten uit.

  6. Wij voeren pilots uit om te onderzoeken of toezicht en handhaving vereenvoudigd kunnen worden door gebruik te maken van big data.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De rol van de provincie is uitvoeren van de wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland) [PS/2014/62] (bijbehorend Besluit).