2.3.4 Sanering Olasfaterrein

Met de sanering van het Olasfaterrein lossen wij de bodemverontreiniging op en werken wij aan een gezonder en veiliger leefmilieu.

Context

De sanering Olasfa is een verplichting van de provincie in het kader van de Wet bodembescherming die al meerdere jaren loopt. De vervuiling is veel omvangrijker dan verwacht, waardoor er meer tijd nodig is dan oorspronkelijk gepland. Onze inspanningen zijn er onverminderd op gericht om de sanering dusdanig af te ronden dat uitstroom van de veronteiniging naar de IJssel wordt voorkomen. Voortschrijdend inzicht leert dat dit met een andere milieutechnische benadering sneller kan worden bereikt. In de loop van 2018 hebben we daartoe een alternatief saneringsplan opgesteld. Na afronding van de sanering zullen wij zorgdragen voor overdracht van de gronden en uiteraard een goede nazorg.

Acties

  1. Wij voeren de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa uit; wij coördineren een correcte afhandeling van ingediende schadeclaims aan woningen.

  2. Wij dragen het gesaneerde terrein aan Abbott en Rijkswaterstaat over en geven invulling aan een goede nazorg.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is de beschikkinghouder in het kader van de wet bodembescherming en is ook opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website Sanering Olasfa-terrein