2.3 Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem

Vervuilde bodem is een bedreiging voor een gezonde en veilige leefomgeving. Binnen Overijssel geldt dit voor verontreinigde bodem, veelal met asbest. Het oplossen van dit milieuprobleem doen wij onder meer door uitvoering te geven aan het Meerjarenprogramma bodemsanering 2016-2020/2022 en bodemlocaties met onaanvaardbare risico’s voor mens, plant en dier met spoed aan te (laten) pakken.

Context

Onze focus voor het herstellen van de bodemkwaliteit ligt op de aanpak van de spoedeisende werkvoorraad, asbestlocaties en het Olasfaterrein. Spoedeisend zijn locaties met een (potentiële) ernstige bodemverontreiniging waar sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens, ecosysteem en risico van verspreiding. Daarnaast wordt met name in de gemeente Hof van Twente en omliggende gemeenten gewerkt aan de aanpak van de asbestproblematiek in de bodem.

Het kader voor de werkzaamheden gericht op het herstel van de bodemkwaliteit wordt gevormd door het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 - 2020.