2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties

Met asbest verontreinigde bodem is in Overijssel één van de belangrijkste gezondheidsrisico's. Met de uitvoering van asbestbodemsanering werken wij aan een gezonder en veiliger leefmilieu.

Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren.

In 2013 is gestart met het project Gijmink B te Goor. Dit project betreft de sanering van de met asbest verontreinigde bodem op ruim 550 particuliere percelen. In combinatie met deze sanering wordt uitpandig asbest in de wijk verwijderd (koppelpilot Gijmink B).

In 2017 is de samenwerkingsovereenkomst asbestbodemsanering door de gemeenten Hof van Twente, Wierden, Rijsen-Holten, Borne, Twenterand en Haaksbergen met de provincie ondertekend. De uitvoering naar aanleiding van de samenwerkingsovereenkomst vindt nu plaats.

Acties

  1. Afronding van de asbestsanering Gijmink B.

  2. Afronding koppelpilot asbest bodem- asbest daken Gijmink B.

  3. Uitvoering projectplan asbestbodemsanering 2016 - 2020/2022.

  4. Uitvoering en monitoring projectplan samenwerkingsovereenkomst asbestbodemsanering.

Toelichting op voortgang

Financiën

Toelichting op voortgang

Asbestbodemsanering Uitvoeringsprogramma 2016-2022

Voor de uitvoering van asbestbodemsaneringen binnen zeven gemeenten zijn door het Rijk financiële middelen beschikbaar gesteld (in totaal

€ 38 miljoen over de periode 2016-2022). In 2019 zijn met deze zeven gemeenten afspraken gemaakt over de uitvoering van onderzoek en sanering van asbestbodemverontreiniging. Het onderzoek en de saneringen worden onder verantwoording van de gemeenten uitgevoerd en begeleid door het Projectbureau.

Het Uitvoeringsprogramma 2019 heeft betrekking op 62 saneringsprojecten en 172 bodemonderzoeken waarvoor € 5,6 miljoen beschikbaar is gesteld. Het zwaartepunt van het programma ligt in de gemeente Hof van Twente. De bijdrage van de provincie vindt volledig plaats vanuit rijksmiddelen die inmiddels in de bestemmingsreserve bodemsanering zijn gestort.  

De kosten voor uitvoering van het uitvoeringsprogramma, kosten projectbureau en overige kosten zijn voor 2019 begroot op € 7,0 miljoen.

In de begroting van 2019 is nu een bedrag opgenomen van € 4,7 miljoen.

Gijmink B

De asbestbodemsanering in Gijmink B wordt dit jaar afgerond. Bij de tweede monitor 2018 hebben wij u geïnformeerd over dreigende meerkosten. Inmiddels is duidelijk dat het budget van € 40,3 miljoen onvoldoende is om het project af te ronden. Wij zoeken naar dekking door herverdeling van de € 38 miljoen rijksmiddelen die voor de sanering van andere asbestbodems in Twente gelabeld zijn. Wij zijn daarover in gesprek met de betreffende gemeenten in Twente.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011 (overkoepelend voorstel)  [PS/2011/939] (bijbehorend besluit).