2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving bodem-, lucht-, geluid- en milieuwetgeving

Voor het garanderen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu) veiligheid zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving de belangrijkste pijlers. Wij richten ons bij deze prestatie op de uitvoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Bodembescherming, Wet Milieubeheer en Wet Luchtvaart. Voor wat betreft de wettelijk vastgestelde basistaken voeren de Omgevingsdiensten deze prestatie voor ons uit. De overige taken op dit gebied worden uitgevoerd door de provincie zelf (eenheid Publieke Dienstverlening).

Context

Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leidt dan tot een veilig en gezond leefmilieu. Tegelijkertijd bieden wij ruimte voor economische ontwikkeling.

Door aanvullende of wijzigende wetgeving op het gebied van energie, zeer zorgwekkende stoffen en afvalstoffen is een versnelde actualisatie van vergunningen nodig.

Acties

  1. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.

  2. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. Bij risicovolle bedrijven beoordelen wij de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.

  3. Het toezicht op de naleving voeren wij uit overeenkomstig het jaarprogramma.

  4. Wij treden handhavend op conform onze handhavingsstrategie (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk).

  5. Wij maken In 2019 een inhaalslag in verband met versneld actualiseren van vergunningen van bedrijven met betrekking tot energie, het landelijk afvalbeheerplan en zeer zorgwekkende stoffen.

  6. Wij voeren pilots uit om te onderzoeken of toezicht en handhaving vereenvoudigd kunnen worden door gebruik te maken van big data.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee