2.2.1 Kaderstelling uitvoering bodem-, lucht-, geluid- en milieuwetgeving

Actuele kaderstelling is essentieel voor het garanderen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu)veiligheid. Dit doen we door eens per 4 jaar een beleidsplan, en elk jaar een uitvoeringsprogramma en een jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving op te stellen. We geven opdracht aan de Omgevingsdiensten om voor de wettelijk vastgestelde basistaken vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te voeren volgens de gestelde kaders. De overige taken op dit gebied worden uitgevoerd door de provincie zelf (eenheid Publieke Dienstverlening). Daarnaast voeren we onze wettelijke coördinatietaak uit om vergunningverlening, toezicht en handhaving door verschillende bestuursorganen op elkaar af te stemmen.

Context

Wij stellen beleid op voor de organisatie en de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming, Mijnbouwwet, Wet Luchtvaart, Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Wet Natuurbescherming en de Natuurschoonwet. Wij houden het beleidsplan actueel en maken de programmering van werkzaamheden voor deze wetten. Nieuwe taken nemen we op in beleid en jaarprogramma. Voor 2019 kan dit gaan over opkomende thema’s zoals volksgezondheid en nieuwe ontwikkelingen zoals zeer zorgwekkende stoffen, energie, afvalstoffen en schone lucht.

Wij organiseren een doelmatige en effectieve samenwerking tussen de betrokken uitvoerende instanties.

Acties

  1. Wij stellen het nieuwe beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 1 september vast.

  2. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020 voor 1 december op.

  3. Wij voeren de wettelijke coƶrdinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij voeren een wettelijke taak uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Mijlpalen:

Beleidsplan VTH: 1 september 2019Jaarprogramma VTH: 1 december 2019