7.3.7 PS / GS / Griffie

De samenleving vraagt om een moderne overheid die maatschappelijke vraagstukken centraal stelt en interactief en participerend is. Dit vraagt om een overheid die vaardig is in het bestuurlijke en politieke samenspel en open staat voor initiatieven uit de samenleving. Gezamenlijk zetten Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in op een samenwerking die zich richt op de maatschappelijke opgaven door het samenspel te verstevigen.

Context

Het is een uitdaging om aansluiting te houden met de Overijsselse samenleving en onze partners. Belangrijk is het volgen van maatschappelijke en provinciale ontwikkelingen die vragen om verandering of versnelling in het beleid of aanvullende investeringen nodig maken. Dit vraagt meer dan ooit om een bestuur dat goed op elkaar is ingespeeld en gezamenlijk richting geeft aan de maatschappelijke opgaven.

Provinciale Staten bepalen het beleid (op hoofdlijnen). Zij hebben een volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol en controleren Gedeputeerde Staten op het door hen gevoerde beleid.

Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid binnen de door Provinciale Staten vastgestelde kaders. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten aandacht voor autonome ontwikkelingen.

De griffie adviseert en ondersteunt Provinciale Staten voorafgaand en tijdens het besluitvormingsproces.

Acties

  1. Experimenteren met verschillende vergadervormen door Provinciale Staten.

  2. Provinciale Staten organiseren minimaal 1 (staten)bijeenkomst waarbij het contact met inwoners centraal staat.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee