7.1.3 Financieel toezicht

Wij hebben de wettelijke taak om financieel toezicht te houden op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Het doel is om gemeenten financieel gezond te houden.

Context

Onder aanvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gewerkt aan de uniformering en positionering van het financieel toezicht. Wij zijn hierbij betrokken via het IPO. Hoewel de economische groei positief uitpakt voor de financiële positie van gemeenten, zijn er zorgen over de uitgaven op onder meer het sociaal domein. De ontwikkeling van het financieel toezicht maakt onderdeel uit van het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Acties

  1. Wij houden financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Het doel is om tijdig met elkaar in gesprek te zijn over de relevante ontwikkelingen in de financiële positie van de gemeenten.

  2. Wij ronden de ontwikkeling van de viewer Gemeentefinanciën af en presenteren de resultaten aan onze partners. We publiceren de viewer op internet.

  3. Wij fungeren als sparringpartner voor bestuur en ambtenaren op financieel gebied. Dit met respect voor de autonome verantwoordelijkheid van gemeente/waterschap/gemeenschappelijke regeling en onder voorwaarde dat de toezichtstaak niet in het geding komt. Voor ons belangrijk punt van gesprek is de manier waarop een begroting kan bijdragen aan het samenspel tussen volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtelijke organisaties.

  4. Wij stimuleren gemeenten tot het uitvoeren van een begrotingsscan om te bezien of hun financiële positie toekomstbestendig is.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In 2019 zullen 8 gemeenten worden voorzien van een financiële scan. Binnen de provincie zijn er dan 15 gemeenten die voor zien zijn van een recente financiële scan. Hiernaast hebben nog 2 gemeenten aangegeven graag in aanmerking te komen voor een scan. Om het gehele pakket uit te kunnen voeren hebben wij nog €37.000 extra nodig. De belangstelling voor de scan is groot. Wij sluiten niet uit dat er nog meer gemeenten zich zullen melden voor de scan.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Wij hebben de wettelijke rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344] (bijbehorend besluit).
  • Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.