6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen

Om het verleden levend te houden moet het worden doorgegeven. Met ons provinciebrede programma voor streektaal en streekcultuur leggen we hiervoor een basis. Daarnaast stimuleren we initiatieven uit de samenleving die het verhaal van Overijssel vertellen. Daarbij leggen we een verbinding tussen materieel en immaterieel erfgoed. Ons provinciaal archief wordt beheerd door het Historisch Centrum Overijssel.

Context

Ons programma voor streektaal en streekcultuur wordt uitgevoerd onder coördinatie van het Historisch Centrum Overijssel, tevens bewaarplaats van het provinciaal archief. Binnen dit programma zien we een belangrijke rol voor de verbinding met lokale partijen, waaronder de vele historische verenigingen, musea en oudheidskamers die Overijssel rijk is. Kennis en deskundigheidsbevordering voor beheer en ontsluiting van de meer dan honderd museale collecties, die over het algemeen door vrijwilligers worden beheerd, is daarbij een punt van aandacht. Daarin zien we ook een taak voor de drie grote musea die wij ondersteunen (zie prestatie 6.2.1).

Samen met de andere Nedersaksische overheden zetten we ons in voor het behoud van onze streektalen. Door projecten mogelijk te maken waarin materieel en immaterieel erfgoed wordt samengebracht stimuleren we dat erfgoed wordt behouden en dat het verhaal van Overijssel wordt doorverteld door de vele particulieren, organisaties en stichtingen die zich hier in Overijssel voor inzetten.

Acties

  1. Met de regeling Verhaal van Overijssel maken wij de uitvoering van ten minste twintig projecten mogelijk.

  2. Wij maken afspraken met de provincie Drenthe en de gemeenten Ommen, Hardenberg en Steenwijkerland over onze rol en betrokkenheid bij de Koloniën van Weldadigheid voor UNESCO-Werelderfgoed.

  3. Wij maken afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over het beheer van ons provinciaal archief en het provincie brede programma op het gebied van streektaal en streekcultuur. Ter uitvoering van de motie Beukers c.s. (Cultuurnota Overijssel 2017 - 2020) oormerken we voor het programma voor streektaal en streekcultuur een structureel budget van € 340.000. Naar aanleiding van de motie Te Rietstap c.s. wordt hieraan t/m 2020 jaarlijks € 40.000,-- ten laste van incidentele middelen toegevoegd voor de Twente Academie (werktitel)

  4. Wij organiseren afstemming met de andere Nedersaksische overheden over de inzet op streektaal. Wij voeren de afspraken uit die zijn opgenomen in het convenant dat wij in 2018 met deze overheden en het Rijk hebben afgesloten.

  5. Op basis van in 2018 uitgevoerd onderzoek gaan wij na hoe wij de kennis- en deskundigheidsbevordering van de kleine musea, oudheidkamers en historische verenigingen kunnen versterken.

  6. Wij ondersteunen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in de uitvoering van het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) (zie ook prestatie 6.3.2).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020